Market Monitor Voeding Denemarken 2018

Market Monitor

  • Denemarken
  • Voeding

19 dec 2018

De Deense agro-industriële sector neemt bijna 25% van de Deense export van grondstoffen voor zijn rekening en meer dan twee derde van de Deense voedselproductie is bestemd voor de export.

  • Een harde brexit zou grote gevolgen hebben
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 30-60 dagen
  • Problemen voor kleinere spelers nemen toe

 

 

 

 

 

Market monitor Voeding Denemarken ov 2018

 

 

 

 

 

De Deense agro-industriële sector neemt bijna 25% van de Deense export van grondstoffen voor zijn rekening en meer dan twee derde van de Deense voedselproductie is bestemd voor de export. China heeft zich gevoegd bij Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk als belangrijkste exportmarkten voor levensmiddelen en de hogere omzet in de afgelopen jaren is vooral te danken aan de vraag uit de opkomende markten. De belangrijkste exportproducten zijn varkens en varkensvlees (19%), vis- en zeevruchten (15%) en melk- en zuivelproducten (12%).

 

 

 

 

Market monitor voeding Denemarken BBP 2018

 

 

 

 

Over het algemeen zijn grote Deense voedingsbedrijven wereldwijd actief en presteren ze goed, terwijl kleinere productie- en handelsbedrijven de binnenlandse markt bevoorraden en/of exporteren naar nabije markten zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Oost-Europa. Kleine  voedselproducenten en -groothandelaren hebben over het algemeen te maken met hevige concurrentie en lage winstmarges.


Gezien de grote afhankelijkheid van de export, zijn vrije handel en open markten van cruciaal belang voor de Deense voedingsindustrie. De huidige problemen in de internationale handel - zoals het Russische invoerverbod en het aanhoudende handelsconflict tussen de VS en China - hebben een negatief effect op de Deense voedingsexport. Een ‘no deal’-resultaat van de huidige brexit-onderhandelingen zal ernstige gevolgen hebben voor de industrie, aangezien het Verenigd Koninkrijk een van de belangrijkste exportmarkten is. Geschat wordt dat een harde brexit zou kunnen leiden tot een aanzienlijke daling in de export van voedsel en landbouwproducten naar Groot-Brittannië.

De omzetontwikkeling in het traditionele segment van de voedingsgroothandel en -retail is vrij vlak. De binnenlandse markt wordt gekenmerkt door  overcapaciteit, felle concurrentie en prijsgevoelige consumenten, waardoor de al geringe winstmarges van de retailers onder druk komen te staan. Het discountsegment is goed voor meer dan 40%  van de markt. De binnenlandse verkoop van voedingsmiddelen via retailers bedraagt  2.300 euro per hoofd van de bevolking of ongeveer 10% van het beschikbare inkomen, wat vrij laag is in vergelijking met andere Europese landen. De sectoren die profiteren van de veranderende gewoonten van de consument zijn catering en voedingsdiensten, die de laatste jaren een sterke groei hebben doorgemaakt, waardoor de vraag van de traditionele kruidenierswinkels is omgebogen. Ook de online verkoop van voedingsmiddelen neemt toe, momenteel goed voor 3% van de totale omzet, maar met een jaarlijkse stijging van ongeveer 15%.

Naast het landbouwsegment en sommige onderdelen van de groenteteelt is externe financiering, waaronder bankleningen, over het algemeen goed toegankelijk voor voedingsbedrijven. Betalingen in de Deense voedingssector duren gemiddeld tussen de 30 en 60 dagen en de betalingservaring van de afgelopen twee jaar is goed. Sommige grote spelers blijven de toeleveringsketen onder druk zetten wat de prijzen en  betalingsvoorwaarden betreffen. Vooral voor kleine voedingsbedrijven brengt dit cashflow-uitdagingen met zich mee. De uitkomst van de prijsonderhandelingen, vooral tussen retailers en kleinere voedingsproducenten, zal in grote mate bepalend zijn voor de toekomstige ontwikkeling van wanbetaling en insolventie in dit deel van de sector. De betalingsachterstanden zijn in 2018 op jaarbasis toegenomen, vertrekkend van een laag niveau, en zullen zich naar verwachting in 2019 stabiliseren.

 

 

 

 

 

market monitor voeding Denemarken S/Z 2018

 

 

 

 

 

Het aantal insolventies in de sector is laag en de vooruitzichten voor 2019 zijn stabiel. Samen met de hoge schuldenlast en de verslechterende prijzen heeft de droogte in de zomer van 2018 het aantal insolventies onder Deense landbouwers doen toenemen, verwacht wordt dat deze trend zich in de komende maanden zal doorzetten. We verwachten echter dat dit slechts marginale gevolgen zal hebben voor andere delen van de sector.

 

Market Monitor voeding denemarken VZ 2018

 

Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid in alle deelsectoren open. In de binnenlandse detailhandel heeft de hevige concurrentie met prijzenoorlogen echter een negatieve invloed op de winst en de bedrijfsstabiliteit, vooral voor kleinere bedrijven. Aangezien de winstmarges in de voedingssector over het algemeen laag zijn, zijn vooral kleinere spelers gevoelig voor plotselinge marktschokken. Daarom houden we de impact van brexit op voedingsbedrijven die afhankelijk zijn van de export naar het Verenigd Koninkrijk (voornamelijk vis-, vlees- en zuivelbedrijven) nauwlettend in de gaten. We volgen ook de verdere ontwikkelingen in het Sino-Amerikaanse handelsgeschil en beoordelen de eventuele negatieve gevolgen voor Deense exporteurs van voedingsmiddelen.

 

Dynamicline
Voorblad MM Voeding 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.