Market Monitor Staal Metaal Verenigd Koninkrijk 2019

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Metaal,
  • Staal

26 nov 2019

De vraag naar metalen en staal in het Verenigd Koninkrijk is tot dusver vrij stabiel gebleven, maar wordt in toenemende mate beïnvloed door de matige investeringen in de bouwsector.

  • Faillissementen stijgen naar verwachting 5% in 2020
  • Facturen worden gemiddeld na 60 dagen betaald
  • Aanhoudend consolidatieproces

Overzicht Verenigd Koninkrijk - Market Monitor Metaal 2019

Meer weten over de economische prestaties van de staal- en metaalindustrie in het Verenigd Koninkrijk? Download hieronder de volledige Market Monitor.Dynamicline

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.