Market Monitor Staal Metaal Verenigd Koninkrijk 2018

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Metaal,
  • Staal

27 nov 2018

De gemiddelde betalingstermijn in de Britse staal- en metaalsector is 60 tot 90 dagen. Men verwacht dat het aantal wanbetalingen in de bouwsector de komende maanden zal afvlakken.

  • De inkomsten zijn gestegen, maar de uitdagingen blijven
  • Facturen worden na gemiddeld 60 dagen voldaan
  • Geen sterke stijging van het aantal insolventies verwacht in 2019

 

Market Monitor Staal VK 2018 - overzicht

 

In 2017 en in de eerste helft van 2018 profiteerde de Britse staal- en metaalindustrie van hogere marktprijzen die, ondanks een recente daling, voorlopig acceptabel blijven. Britse staal- en metaalbedrijven wisten over het algemeen hun inkomsten te verhogen, niet alleen dankzij hogere prijzen, maar ook door het feit dat meer tonnage werd verkocht tegen acceptabele marges. Tegelijk nam de fusie van Tata Steel met ThyssenKrupp een deel van de onzekerheid weg in verband met een sterke daling van de binnenlandse staalproductie op korte tot middellange termijn.

 

Market Monitor Staal VK 2018 - ijzer

 

De impact van Amerikaanse invoerheffingen op de export van Brits staal en metaal wordt als laag beschouwd. Het merendeel van deze export betreft voorwerpen uit hoogtechnologisch staal en metaal die momenteel niet in de VS worden geproduceerd en die niet gemakkelijk te vervangen zijn. Dit betekent dat heffinggerelateerde 
prijsstijgingen niet aan kopers kunnen worden doorgerekend. Ondertussen heeft de EU maatregelen genomen om de Europese markt te beschermen tegen een excessieve import.

Dat gezegd zijnde kunnen de EU-maatregelen een probleem worden als de EU en het Verenigd Koninkrijk er niet in slagen om tot een allesomvattend akkoord te komen over hun handelsrelatie na de brexit of als er helemaal geen akkoord komt (dat wil zeggen een harde brexit). De Britse staal- en metaalexport zou onderhevig kunnen worden aan de maatregelen ter bescherming van EU-staal. Tegelijk zouden het Verenigd Koninkrijk en
zijn staal-/metaalsector, zonder de voorkeurheffingen van de EU of gewoonweg geen heffingen, kwetsbaar kunnen worden voor goedkope import vanuit Azië en het Midden-Oosten.

 

Market Monitor Staal VK 2018 - industrie

 

Britse bezitters van staalvoorraden zijn vooral gevestigde en rendabele bedrijven, maar ze zijn ook sterk afhankelijk van bankleningen (vooral ‘invoice discounting’) om over voorraden te kunnen beschikken wanneer dat nodig is. Ze hebben doorgaans lage overheadkosten, zodat ze het hoofd kunnen bieden aan economische verandering, doordat ze voorraden van de hand kunnen doen om geld vrij te maken. Banken zijn over het algemeen bereid om leningen te verstrekken aan de sector. Historisch gezien hadden dienstencentra en bezitters van staal het moeilijk om goede marges te behalen, ondanks de aanhoudend lage prijzen. De uitdaging bestaat er nu echter in om goede marges te behouden wanneer de prijsvolatiliteit endemisch is.

De gemiddelde betalingstermijn in de Britse staal- en metaalsector is 60 tot 90 dagen. Men verwacht dat het aantal wanbetalingen in de bouwsector de komende maanden zal afvlakken. Terwijl het aantal insolventies onder Britse bedrijven naar verwachting met 8% zal stijgen in 2018 en met 4% in 2019, verwacht men dat de staal- en metaalsector deze verslechterende trend niet zal volgen.

 

Market Monitor Staal VK 2018 - prestatievooruitzichten

 

Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid voor alle belangrijke deelsectoren in de sector staal en metaal neutraal. Terwijl een financiële analyse een belangrijk onderdeel blijft van het besluitvormingsproces, is een goed begrip van de strategische plannen van een bedrijf net zo belangrijk. Een waarschuwingssignaal is wanneer een bedrijf voorraden begint te verkopen onder de marktprijs, in een poging om cash te genereren. Omstandigheden die tot een dergelijke actie kunnen leiden zijn bijvoorbeeld prijzen die tot onder de aankoopprijs zakken of hoge voorraadkosten op een stagnerende markt.

 

Dynamicline
Voorblad MM Staal Metaal 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.