Market Monitor Staal Metaal Tsjechië 2018

Market Monitor

 • Tsjechië
 • Metaal,
 • Staal

27 nov 2018

Het grootste potentiële neerwaartse risico voor de sector is een daling van de orders van belangrijke afnemers, vooral de autosector.

 • Market Monitor Staal Tsjechië 2018 - ijzerDe binnenlandse vraag naar staal en metaal is momenteel goed, dankzij de solide vraag vanuit de mechanische, autoen bouwsector. In de eerste helft van 2018 verbeterden de winstmarges van staal- en metaalbedrijven, dankzij de stabiele verkoopprijzen en algemene prijsstijging sinds 2016. De komende zes maanden zouden de marges stabiel moeten blijven.
   
 • Betalingen in de Tsjechische staal- en metaalsector gebeuren na gemiddeld 60-90 dagen. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed en de komende maanden blijft het aantal betalingsachterstanden naar verwachting stabiel. Het aantal insolventies in dit segment is laag, vergeleken met andere sectoren.
   
 • (NL) Market Monitor Staal Tsjechië 2018 - prestatievooruitzichtOns acceptatiebeleid is doorgaans neutraal voor het segment ijzer en staal, doordat de lokale staalproductie in 2017 met 14% daalde op jaarbasis, als gevolg van reconstructie en
  modernisering van binnenlandse staalfabrieken; ook kampt de lokale staalsector met overcapaciteit en concurrentie vanwege goedkope producenten uit Azië. Dat gezegd zijnde hanteren we een open acceptatiebeleid voor de deelsectoren metaal en metaalproductie. Beide segmenten profiteren momenteel van een positieve prijsontwikkeling, stabiele marges, goed gevulde orderboeken en een goede toegang tot externe financiering.
 • Het grootste potentiële neerwaartse risico voor de sector is een daling van de orders van belangrijke afnemers, vooral de autosector. De volatiliteit van de verkoopprijzen lijkt tot op zekere hoogte beheersbaar te zijn voor staal- en metaalbedrijven. De Tsjechische staal- en metaalsector is sterk op de export gericht; de EU is de hoofdbestemming, terwijl de Amerikaanse markt goed is voor slechts 3% van de Tsjechische staal- en metaalexport. De impact van de Amerikaanse invoerheffingen is dan ook vrij laag.

 

 

Dynamicline
Voorblad MM Staal Metaal 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.