Market Monitor Machines Verenigd Koninkrijk 2018

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Machines/Engineering

13 nov 2018

In 2017 en begin 2018 deed de Britse machine-/technische sector het vrij goed, vooral dankzij de binnenlandse vraag.

  • Betalingsduur is gemiddeld ongeveer 90 dagen
  • Bescheiden toename van het aantal insolventies verwacht in 2019
  • Het valt nog te bezien wat de werkelijke gevolgen van brexit zullen zijn

 

 

Market Monitor Machines VK 2018 - overzicht

 

 

In 2017 en begin 2018 deed de Britse machine-/technische sector het vrij goed, vooral dankzij de binnenlandse vraag. Meer orders zorgden voor een grotere backlog en afnemers uit de maakindustrie breidden hun capaciteit uit, met als gevolg een beter klimaat voor kapitaaluitgaven. Op de exportgerichte Britse machinefabrikanten profiteerden van het zwakke GBP na de brexit-beslissing in juni 2016, waardoor de vraag en activiteiten toenamen. Tegelijk bleef de prijsdruk hoog door de toegenomen invoerkosten voor grondstoffen.

In de eerste helft van 2018 begon de Britse economische groei echter te vertragen, doordat de onzekerheid rond brexit op de bedrijfsinvesteringen blijft wegen; ook zullen een strakker fiscaal regime en hogere rentetarieven de groei afremmen. Men verwacht dat de meeste Britse machinefabrikanten, die hun omzet vooral op de binnenlandse markt boeken, de gevolgen zullen ondervinden van de tragere economische groei in het Verenigd Koninkrijk en de lagere kapitaalinvesteringen in 2019. Verwacht wordt dat de groei van de toegevoegde waarde van de Britse technische sector volgend jaar zal vertragen tot 0,7%.

 

 

Market Monitor Machines VK 2018 - sector

 

 

In het segment werktuigen/machines voor de maakindustrie zou de economische onzekerheid door brexit geen al te grote impact mogen hebben. De binnenlandse markt is redelijk stabiel en dat blijft de komende 12 à 18 maanden naar verwachting zo.

Fabrikanten van bouwmachines profiteren van de nog altijd stabiele prestaties van de bouwsector; de activiteit op de markt voor onderhoud en herstel neemt toe, doordat consumenten hun eigen panden opknappen. Het lagere ondernemersvertrouwen en investeringsniveau kunnen echter gevolgen hebben voor de bouwsector, terwijl het omvallen van het grote bouwbedrijf Carillion eerder dit jaar al tot meer faillissementen in de bouwsector heeft geleid.

Veel machinefabrikanten die in de olie- en gasindustrie actief zijn boekten in 2016 en 2017 verlies. Dit leidde tot herstructureringen of downsizing om de dalende activiteit en investeringen te compenseren. Dankzij het herstel van de olieprijzen wordt er echter weer meer geïnvesteerd in machines, zij het traag, wat voorlopig een positieve impact heeft op de toeleveringsketen.

 

 

Market Monitor Machines VK 2018 - machinesector

 

 

De impact van brexit op de landbouw- en voedingssector en uiteindelijk op het segment landbouwmachines zal afhangen van het feit of het een harde of zachte brexit wordt (de landbouwsector wordt momenteel zwaar gesubsidieerd door de EU).

Uiteindelijk is de winstgevendheid van afzonderlijke machinefabrikanten in hoge mate afhankelijk van hun technische knowhow, efficiënte productie en toegang tot leningen. Ook wordt deze sterk beïnvloed door de activiteit op en de gezondheid van de eindmarkten waaraan ze leveren, zoals retail, voeding en landbouw, bouw, olie- en gasontginning en elektriciteitsproductie.

In de eerste helft van 2018 bleven de winstmarges redelijk stabiel. Maar gelet op de zwakkere groeivooruitzichten voor de sector, verwachten we echter dat de winstmarges van machinefabrikanten de komende 12 maanden zullen dalen. Dat gezegd zijnde is het voor de meeste machinefabrikanten momenteel geen probleem om bankleningen te krijgen en de kapitaalmarkt aan te boren, ook al is toegang tot leningen van cruciaal belang voor deze kapitaalintensieve sector.

Betalingen in de Britse machinesector gebeuren na gemiddeld 90 dagen. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag goed en de komende maanden zou het aantal betalingsachterstanden niet sterk moeten stijgen. Maar gelet op de verwachte stijging van het aantal insolventies onder Britse bedrijven met 3% in 2019, verwacht men dat de machinesector deze trend zal volgen. Vooral bedrijven die actief zijn in de olie- en gasontginning, bouw en landbouw zullen hierdoor worden getroffen.

 

 

Market Monitor Machines VK 2018 - prestatievooruitzichten

 

 

Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid over het algemeen open tot neutraal voor de machinesector. Gelet op de vele verschillende spelers, die een uiteenlopend assortiment producten maken voor diverse eindsectoren, bekijken we de aanvragen van geval tot geval. 

We volgen de lopende brexit-onderhandelingen en de gevolgen voor de Britse economie op de voet, aangezien de machinesector sterk afhankelijk is van de Britse markt. Hoewel nog valt te bezien wat de werkelijke implicaties van brexit zullen zijn, zou elke sterke toename van de economische onzekerheid, in combinatie met minder investeringen in vast kapitaal en een beperktere toegang tot leningen, zware gevolgen hebben voor de sector.

Voor die segmenten die zwaarder worden getroffen door brexit (zoals landbouwmachines), vragen we om bijkomende informatie en bespreken we met afnemers hoe ze de uittreding uit de Europese Unie in 2019 denken op te vangen.

 

 

Dynamicline
Voorblad MM Machines 2018

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.