Market Monitor Machines Duitsland 2018

Market Monitor

 • Duitsland
 • Machines/Engineering

13 nov 2018

Verwacht wordt dat het aantal wanbetalingen en faillissementen in 2018 en 2019 laag zal blijven.

 • De machine-/technische sector blijft een van de grootste drijvende krachten achter de Duitse economie, goed voor 3% van het bbp. In 2018 zou de jaarlijkse productie met 5% moeten groeien, volgens de Duitse technische federatie VDMA.
   
 • Market Monitor Machines Duitsland 2018 - sectorIn de eerste helft van 2018 steeg de Duitse machine-export met 4,3% op jaarbasis, waarbij China en de Verenigde Staten de grootste exportbestemmingen waren. Door zijn hoge exportratio van meer dan 72% is de sector zeer gevoelig voor bepaalde risico’s (verslechtering van de wereldwijde economie, meer geopolitieke risico’s, wisselkoersvolatiliteit en toenemend protectionisme). Volgens VDMA zullen de toenemende onzekerheid rond brexit en internationale handelsgeschillen de groei van de productie in 2019 vertragen tot 2%.
   
 • De sector wordt gekenmerkt door zware investeringen (IT en apparatuur) en hogere loonkosten. De verhouding vreemd vermogen/eigen vermogen van machinefabrikanten ligt hoger dan het Duitse sectorgemiddelde, doordat de nodige investeringen vaak kunnen worden gefinancierd met eigen middelen (cashflow, aandeelhouders- en/of mezzanineleningen). Als gevolg hiervan zijn veel machinefabrikanten niet overdreven afhankelijk van bankleningen en hebben ze vrij weinig schulden bij banken.
   
 • Market Monitor Machines Duitsland 2018 - prestatievooruitzichtenDe marges zijn relatief hoog, vooral in nichesegmenten. De afgelopen jaren zijn de marges onder steeds grotere druk komen te staan als gevolg van de toenemende concurrentie,
  vooral vanuit China. 
   
 • De betalingsduur in deze sector is gemiddeld 60 tot 90 dagen. Vergeleken met andere Duitse sectoren zijn het betalingsgedrag en het aantal wanbetalingen/insolventies in de machine-/technische sector goed. Verwacht wordt dat het aantal wanbetalingen en faillissementen in 2018 en 2019 laag zal blijven.
   
 • Gelet op de algemene financiële slagkracht van Duitse machinefabrikanten, blijft ons acceptatiebeleid grotendeels soepel. Maar net als in 2017 blijven we voorzichtiger staan
  tegenover machinefabrikanten die actief zijn in de deelsector papier/drukwerk, vanwege de krimpende winstmarges door de verschuiving naar digitalisering; veel bedrijven zijn zich nog aan het herstructureren om hun productie af te stemmen op de behoeften van hun klanten. Een ander segment dat met moeilijkheden kampt, is dat van textielmachines, maar deze deelsector vertegenwoordigt slechts een klein deel van de Duitse machinsector.

 

 

 

 

 

Dynamicline
Voorblad MM Machines 2018

 

Download hier het rapport
De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.