Market Monitor - Focus op machine industrie - Zweden

Market Monitor

  • Zweden
  • Machines/Engineering

31 jul 2015

De sector heeft enkele jaren van positieve groei gekend en geniet momenteel van een grotere internationale vraag.

Zweden

  • De Zweedse machinesector is sterk op de export gericht, met als belangrijkste segmenten: machines voor de auto-industrie (vrachtwagens), landbouw en industrie.
  • De sector heeft enkele jaren van positieve groei gekend en geniet momenteel van een grotere internationale vraag. De economische groei van Zweden zelf is ook toegenomen (met 2,4% in 2014) en zou met 2,2% moeten toenemen in 2015. Als gevolg hiervan blijven de investeringen toenemen.
  • Wegens de positieve groeivooruitzichten verwacht men dat de winstmarges stabiel zullen blijven in 2015.
  • Hoewel de vraag naar externe financiering groot is, heeft de sector niet met specifieke kredietproblemen te maken aangezien banken doorgaans bereid zijn om leningen te verstrekken.
  • De gemiddelde betalingsduur in de machinesector ligt tussen 30 en 45 dagen. Het betalingsgedrag was goed de afgelopen twee jaar en het aantal betalingsachterstanden, wanbetalingen en insolventies was laag; dat zou ook in 2015 het geval moeten zijn.
  • Dankzij de goede groeivooruitzichten en het lage kredietrisico hanteren we een soepel acceptatiebeleid voor alle deelsectoren.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.