Market Monitor ICT Verenigde Staten 2018

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Electronica/ICT

12 jun 2018

De impact van mogelijke invoerheffingen en een eventuele verslechtering van de handelsrelaties valt momenteel nog te bezien.

  • Marges blijven onder druk staan, ondanks omzetgroei
  • Aantal insolventies daalt naar verwachting niet in 2018
  • Mogelijke nadelige gevolgen van invoerheffingen

 

 

 

 

Market Monitor ICT VS 2018 - overzicht

 

 

 

 

Net als in 2016 profiteerde de Amerikaanse ICT-markt van een stabiele economische groei en een solide particuliere consumptie, die opnieuw te danken was aan de stijgende lonen, hogere werkgelegenheid en nog altijd lage energieprijzen. De voorbije jaren bedroegen de consumptie-uitgaven gemiddeld 3%; deze positieve trend zou zich in de nabije toekomst moeten voortzetten.

Volgens de Consumer Technology Association (CTA) zouden de retailinkomsten van de Amerikaanse sector van de consumententechnologie in 2018 naar een recordhoogte van USD 351 miljard moeten stijgen, dankzij een groei van 3,9% in 2017 (CTA). De groei van het segment smartphones vertraagt naar verwachting enigszins, doordat producenten met een grotere prijsdruk te maken krijgen als gevolg van de aanhoudende prijsstijgingen voor belangrijke onderdelen. CTA verwacht dat de verkoop van geconnecteerde apparaten in 2018 zal stijgen tot 715 miljoen stuks, dankzij slimme speakers/thuistoepassingen, virtual reality (VR), drones en wearables.

 

 

 

 

Market Monitor ICT VS 2018 - ICT

 

 

 

 

De consument blijft echter voorzichtig wat zijn discretionaire uitgaven betreft en is voortdurend op zoek naar de beste waar voor zijn geld. Ondanks de gezonde groeicijfers in veel ICT-segmenten, zorgt de zware concurrentie nog altijd voor strategieën met lage prijzen en krappe marges, zowel voor distributeurs als voor retailers. De concurrentie blijft fel en de marges blijven onder constante druk staan. Betere marges zullen waarschijnlijk komen van nieuwe productassortimenten of een groter omzetaandeel van diensten.

De marges van fabrikanten hebben te lijden onder de reeds hoge marktpenetratie van volwassen productcategorieën en de daaruit voortvloeiende noodzaak voor innovatie, die hogere R&D-kosten met zich meebrengt. Veel ICT-bedrijven zijn nog altijd in hoge mate afhankelijk van bankleningen en externe financiering, waardoor hun balans veel schulden vertoont. De resulterende hoge rente kan ook grote gevolgen hebben voor de nettowinst en het vermogen om die schulden af te lossen. De spreiding van vervaldata en het vermogen om tegen lagere rentevoeten te herfinancieren zal bepalend zijn voor eventuele risico’s. Aangezien de meeste ICT-bedrijven zeer werkkapitaalintensief zijn, zullen verdere leningen of schulduitgiften waarschijnlijk nodig zijn. De betalingstermijn in de ICT-sector liggen doorgaans tussen de 30 en 90 dagen, maar in sommige gevallen kan dat zelfs oplopen tot 120 dagen. Als zich betalingsachterstanden voordoen, houden die doorgaans verband met geschillen rond productprijzen of andere kwesties, en niet met liquiditeitsproblemen.

 

 

 

Market Monitor ICT VS 2018 - ICT sector

 

 

 

Fabrikanten bieden vaak prijsbescherming of kortingen op producten; zo trachten ze van hun voorraden af te raken om de snelle technologische innovatie op de markt voor te blijven. Dit kan tot geschillen leiden en uiteindelijk tot een toename van het aantal wanbetalingen tot de problemen zijn opgelost. In 2018 daalt het aantal insolventies in de ICT-sector naar verwachting niet, gezien de nog altijd grote concurrentie, de overvloed aan starters en de steeds kortere productcycli.

De impact van mogelijke invoerheffingen en een eventuele verslechtering van de handelsrelaties valt momenteel nog te bezien. Een eerste reeks invoerheffingen, opgelegd door de Amerikaanse overheid, liet doelbewust de meeste ICT-producten buiten beschouwing. Maar nadat China vergeldingsmaatregelen trof, is Washington op zoek naar bijkomende heffingen, die waarschijnlijk op smartphones, computers en televisietoestellen zullen slaan. Dat zal dan weer tot hogere eindprijzen leiden. Men verwacht dat Amerikaanse ICT-retailers tot op zekere hoogte een deel van de kosten kunnen opvangen; ook kunnen sommige ICT-bedrijven hun productie verhuizen van China naar andere landen en zo het prijskaartje voor Amerikaanse klanten beperken. Bedrijven met een ingewikkelde toeleveringsketen, vooral die bedrijven actief in high-tech sectoren, kunnen de verrekening van hun interne kosten onder dochterondernemingen aanpassen om zo minder invoerheffingen te moeten betalen. De toeleveringsketen voor ICT zouden hier echter wel onder lijden, aangezien ICT-producten die in China worden geassembleerd en naar de VS worden geëxporteerd, sterk afhankelijk zijn van de invoer van Amerikaanse onderdelen (halfgeleiders, software en andere producten). Er is dus een negatieve impact op de toelevering van onderdelen mogelijk, maar ook op de Amerikaanse eindconsument (hogere verkoopprijzen) indien de handelsrelaties tussen de VS en China zouden verslechteren.

Ondanks de onzekerheid rond invoerheffingen blijft onze onderliggende acceptatiestrategie voorzichtig open. De nadruk ligt vooral op gunstige deelsectoren zoals smartphones, tablets en gezondheidstechnologie, naast andere opkomende technologieën, terwijl we wegblijven van ongunstige of krimpende deelsectoren zoals pc’s.

 

 

 

Market Monitor ICT VS 2018 - vooruitzichten

 

 

 

Bij het analyseren van kopers is de transparantie van hun producten en levenscycli - met inbegrip van een inzicht in terugkoopacties voor oude of verouderde producten - van cruciaal belang. Gezien de korte levenscycli en snel verouderende technologie, is het belangrijk dat we weten welke eindmarkten en deelsectoren worden beleverd. 

 

 

 

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM ICT 2018

Download icoon  Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.