Market Monitor - Focus op ICT sector - Verenigde Staten

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Electronica/ICT

01 mei 2015

In de VS, zou de omzet van nieuwe, opkomende productcategorieën moeten verdubbelen in 2015, door een sterke vraag naar 3D-printers, 4K Ultra HD-televisies, ‘connected home’-producten, en ‘wearables’.

Verenigde Staten

  • Meeste segmenten blijven groeien
  • Marges van bedrijven blijven onder druk staan
  • Betalingstermijnen variëren tussen 30 en 90 dagen

MM_ICT_USA_overzicht (NL)

De Consumer Electronics Association (CEA) verwacht dat de omzet van de Amerikaanse consumentenelektronicasector met 3% zal groeien in 2015, ten opzichte van het jaar  voordien, tot een recordpeil van USD 223 miljard (tegenover USD 217 miljard in 2014). Het Amerikaanse consumentenvertrouwen blijft verbeteren dankzij solide economische groeicijfers, lagere brandstofprijzen en een herstellende arbeidsmarkt. De Amerikaanse consument blijft echter wel enigszins voorzichtig wat zijn vrij te besteden inkomen betreft en is voortdurend op zoek naar de meeste waarde voor zijn geld. Dit zorgt voor een verdere  prijzenslag onder de verkopers van consumentenelektronica/ICT en de noodzaak voor meer promotionele activiteiten. Daardoor komen de marges onder druk te staan en worden  concurrerende bedrijven ertoe aangezet om manieren te vinden om hun kosten te verlagen in een sector met hoge R&D-uitgaven.

MM_ICT_USA_prestaties (NL)

In dit segment blijven smartphones en tablets voor de meeste omzet zorgen; samen zijn ze goed voor ongeveer 35% van de totale omzet aan consumentenelektronica. Dat gezegde zijnde groeit de verkoop van deze apparaten, vooral tablets, nu trager als gevolg van het feit dat de productcategorieën tot wasdom zijn gekomen. In 2015 zouden volgens de CEA 169 miljoen smartphones verkocht moeten worden, 6% meer dan het jaar daarvoor. De totale omzet aan smartphones zou tot USD 51 miljard moeten stijgen (een toename van 5%). De verkoop van tablets zou met 3% moeten groeien (tot 81 miljoen stuks) en de omzet zou op USD 25 miljard moeten uitkomen, 1% minder dan het voorgaande jaar. Door een sterke vraag naar 3D-printers, 4K Ultra HD-televisies, ‘connected home’-producten, onbemande systemen en ‘wearables’ (bijvoorbeeld gezondheids- en fitnessapparaten, naast smartwatches) zou de verkoop van nieuwe, opkomende productcategorieën moeten verdubbelen in 2015. De sector van de 3D-printers boekte wereldwijd een 34% grotere omzet in 2014, terwijl het aantal verkochte printers met 68% steeg dankzij de vele consumenten die hun eerste 3D-printer kochten. De betaalbaardere opties en lagere prijzen zorgden voor grotere volumes.

Gezien de verwachte groei van de verkoop van nieuwe voertuigen in 2015 zouden fabrikanten van auto-elektronica en audiosystemen voordeel moeten halen uit het toegenomen gebruik van 4G-technologie. Men verwacht dat 75% van alle auto’s in 2020 een internetverbinding zal hebben. Een minpunt is wel dat de verkoop van traditionele pc’s/ desktopcomputers zwak zal blijven in 2015, omdat bedrijven de vervanging van hun pc’s  uitstellen en consumenten meer geld spenderen aan tablets en smartphones.

De vooruitzichten voor de segmenten telecom en halfgeleiders blijven positief. Binnen de telecomsector blijft men zwaar investeren in infrastructuur, aangezien draadloze providers  hun netwerkcapaciteiten willen uitbreiden en hun dienstenaanbod willen verbeteren. Gelet op de rol die halfgeleiders spelen bij mobiele toestellen en consumentenelektronica, zal dit waarschijnlijk een belangrijke economische factor blijven in de nabije toekomst. Volgens de Amerikaanse Semiconductor Industry Association (SIA) boekte de Amerikaanse halfgeleidermarkt alleen al een groei van meer dan 10% in 2014, terwijl de Amerikaanse  producenten van halfgeleiders samen goed waren voor een omzet van USD 173 miljard – en de vooruitzichten voor 2015 zien er veelbelovend uit. De sector is een van de grootste exporteurs van Amerika, die werkt biedt aan bijna 250.000 mensen en koploper is in het scheppen van werkgelegenheid.

De betalingstermijnen in de ICT-sector variëren gewoonlijk nog altijd tussen 30 en 90 dagen. Als zich betalingsachterstanden voordoen, hebben die doorgaans te maken met geschillen over productprijzen of andere kwesties, niet met liquiditeitsproblemen. Fabrikanten bieden vaak ‘prijsbescherming’ of kortingen op producten aan om hun voorraden snel af te zetten, gezien de snelle innovatie van de technologie op de markt. Dit kan tot geschillen en uiteindelijk tot meer wanbetalingen leiden, tot de problemen kunnen worden opgelost. Voor 2015 verwacht men een gelijkaardige betalingstrend als in 2014, waarbij het algemene betalingsgedrag weinig zal veranderen. Hoewel het aantal insolventies laag zou moeten blijven, zullen die wel voorkomen, gezien de zware concurrentie, vele starters en korte productcycli.

MM_ICT_USA_plus_min_punten (NL)

Net als in 2014 hanteren we een voorzichtig open acceptatiebeleid – gericht op gunstige subsectoren, zoals smartphones, tablets en gezondheidstechnologie, naast andere opkomende technologieën – en blijven we uit de buurt van ongunstige of krimpende subsectoren zoals pc’s. Ondanks de overwegend solide groeicijfers in tal van ICT-segmenten zorgt de zware concurrentie nog altijd voor lage prijzen en krappe marges voor zowel distributeurs als retailers; velen willen de prijsdruk dan ook compenseren door zich op productcategorieën met een grotere marge te richten. Tal van bedrijven blijven sterk afhankelijk van bankfaciliteiten en externe financiering, waardoor ze veel vreemd vermogen op hun balans hebben staan. Als gevolg van de recente devaluatie van de munt op enkele Zuid-Amerikaanse markten kampen sommige exporteurs in deze regio met cashflowproblemen.

Omdat producten een korte levenscyclus hebben, hangt het voortbestaan van een bedrijf op lange termijn af van innovatie en zijn vermogen om nieuwe producten te ontwikkelen en deze snel op de markt te brengen. Bij de analyse van kopers zijn de transparantie van hun producten en levenscyclus – met inbegrip van een inzicht in terugkoopregelingen voor oude of overtollige producten – dan ook van cruciaal belang. Door de korte levenscycli en snel verouderde technologie is het belangrijk voor ons dat we weten welke eindmarkten en subsectoren worden bediend.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.