Market Monitor ICT Verenigd Koninkrijk 2018

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Electronica/ICT

12 jun 2018

Vorig jaar nam ook de druk op de marges toe door de waardevermindering van het Britse pond. Hierdoor daalde de koopkracht van veel ICT-bedrijven die in EUR/USD invoeren/kopen en in GBP verkopen.

  • Onzekerheid dreigt over de ICT-markt na de brexit
  • Verkoop van IT-hardware loopt verder terug
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 dagen

Market Monitor ICT UK 2018 - overzicht

In 2017 was de Britse ICT-sector ruim GBP 97 miljard waard, 30% meer dan in 2012. Maar de groeiende onzekerheid na de brexit- beslissing zorgde voor minder marktexpansie. De vrees bestaat dat de brexit de groei nog meer zal schaden, met een tekort aan talent en een bredere vaardigheidskloof tot gevolg.

Market Monitor ICT UK 2018 - ICT

In 2017 zette de vraag naar hardwareproducten de in 2014 ingezette daling verder; kopers gebruiken hun smartphone steeds vaker als enig apparaat, ten koste van de verkoop van pc’s en laptops, terwijl technologische verbeteringen niet volstaan om een echte groei te genereren in dit segment. Tegelijkertijd blijven software- en datadiensten de belangrijkste groeifactoren voor ICT, samen met cloud computing en het Internet of Things. Datacentra, cloud computing en de verdere ontwikkeling van mobiele apps en nieuwe technologie (bijvoorbeeld draagbare technologie) zijn de domeinen die de sector de komende jaren een boost zullen geven.

2017 was een recordjaar voor ICT-investeringen in het Verenigd Koninkrijk. Vooral Amazon, Apple en Google investeerden. In 2017 trokken Britse technologiebedrijven (waaronder ICT) meer durfkapitaal aan dan om het even welk ander Europees land, ondanks de dreigende onzekerheid als gevolg van de brexit-beslissing.

Dat gezegd zijnde, is deze onzekerheid een van de redenen waarom Britse bedrijven nu minder bereid zijn om langlopende IT-projecten op te starten; de budgetten worden herzien, plannen worden uitgesteld en niet-essentiële upgrades worden opgeschoven. Dit had negatieve gevolgen voor de reeds lage marges van tal van ICT-bedrijven, vooral in het segment ICT-retail. Vorig jaar nam ook de druk op de marges toe door de waardevermindering van het Britse pond. Hierdoor daalde de koopkracht van veel ICT-bedrijven die in EUR/USD invoeren/kopen en in GBP verkopen. Dat gezegd zijnde, zou de ICT-sector op korte termijn voordeel moeten ondervinden van het herstel van de wisselkoers de voorbije maanden en de vrij stabiele economische vooruitzichten voor 2018. Gepaste indekkingsmechanismen kiezen is van vitaal belang voor bedrijven om hun risicoblootstelling te beperken.

Market Monitor ICT UK 2018 - ICT sector

Betalingen in de Britse ICT-sector gebeuren na gemiddeld 60 dagen. Tot dusver was het betalingsgedrag goed en blijft het aantal late betalingen laag. Het aantal wanbetalingen is de voorbije twaalf maanden niet gestegen; deze positieve trend houdt naar verwachting aan. Het aantal ICT-insolventies is gemiddeld, voor 2018 wordt geen grote stijging verwacht. De concurrentie blijft echter groot en de marges van bedrijven blijven naar verwachting onder druk staan, met minimale toetredingsbarrières.

Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid voor de Britse ICT-sector open. Dat gezegd zijnde, gezien de huidige economische omstandigheden, richten we ons bij besprekingen met kopers op valuta-indekkingsmechanismen/-technieken om ervoor te zorgen dat ze voldoende ingedekt zijn. Veel bedrijven hadden de vorige jaren nog niet met een dergelijk risico te maken gekregen.

Market Monitor ICT UK 2018 - vooruitzichten

We volgen ook ICT-leveranciers voor de sector van de financiële diensten op de voet. Dat is immers een belangrijke markt voor de verkoop van ICT in het Verenigd Koninkrijk. De potentiële verhuizing van financiële instellingen naar het Europese vasteland kan een sneeuwbaleffect hebben op ICT-leveranciers. Hoewel de Britse regering geprobeerd heeft om grote financiële instellingen gerust te stellen dat de sector beschermd zou zijn in het geval van een brexit-deal, valt het werkelijke resultaat nog te bezien.

Dynamicline
(Image) (NL) MM ICT 2018

 

Download icoon

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.