Market Monitor ICT Taiwan 2019

Market Monitor

  • Taiwan
  • Electronica/ICT

18 jun 2019

Concurrentie is niet overdreven hoog in de sector, maar in elk geval feller in het groothandels-/kanaalsegment als gevolg van prijsgevoeligheid.

De recente escalatie van het handelsgeschil tussen China en de VS, en dan met name de beperkingen die de Amerikaanse regering heeft opgelegd aan leveranciers van Huawei, zullen heel zeker gevolgen hebben voor bepaalde Taiwanese ICT-bedrijven.

(Image) (NL) Overzicht Taiwan - Market Monitor ICT 2019

Meer weten over de economische prestaties van de ICT-sector in Taiwan?  Download hieronder het volledige rapport. 

Dynamicline
(Image) (NL) MM ICT 2019

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.