Market Monitor ICT - Verenigde Arabische Emiraten 2016

Market Monitor

 • Verenigde Arabische Emiraten
 • Electronica/ICT

16 jun 2016

De meeste verkopers en distributeurs zijn actief in de vrijhandelszones van Dubai en bedienen het hele Midden-Oosten.

 • De ICT-waardeketen in de VAE omvat verkopers, distributeurs, power retailers, wederverkopers en andere kleine retailers, maar geen fabrikanten. De meeste verkopers en distributeurs zijn actief in de vrijhandelszones van Dubai en bedienen het hele Midden-Oosten.
   
 • De ICT-markt van de VAE wordt momenteel gekenmerkt door zware concurrentie, krappe marges, lage toetredingsdrempels en een stagnerende groei in deelsegmenten zoals pc’s en desktops. Door de lage olieprijzen staat de economie onder neerwaartse druk en wordt er minder uitgegeven, ook aan ICT.
   
 • De heffing van douanerechten op bepaalde duurzame consumptiegoederen en IT-producten in India had een negatieve impact op de algemene vraag naar ICT-producten.
   
 • Het aantal betalingsachterstanden en langdurige wanbetalingen is gestegen sinds het vierde kwartaal van 2015, net als ‘wegloopscenario’s’ door cashproblemen in deze sector. Een van de hoofdredenen voor het grotere aantal wanbetalingen is het gebrek aan steun van banken in de vorm van minder of voorzichtigere leningen.
   
 • Ons acceptatiebeleid blijft zeer selectief en vooral voorzichtig met betrekking tot distributeursen wederverkopers die exporteren naar politiek risicovolle landen in het Midden-Oosten en Afrika.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.