Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen Nederland

Market Monitor

  • Nederland
  • Duurzame consumptiegoederen

31 mrt 2016

De groeivooruitzichten voor 2016 blijven positief; men verwacht dat de Nederlandse particuliere consumptie met 1,7% zal toenemen.

  • Sterkere groei in 2015, maar ongelijk verdeeld
  • Verdere druk op verkoopprijzen
  • Aantal wanbetalingen blijft groot

 

 

 

MarketMonitor Overzicht NL

 

 

 

Volgens het Nederlandse Bureau voor de Statistiek groeide de non-food detailhandel met 2% in 2015. De verkoopprijzen daalden echter met 0,7% en de verkoopcijfers lagen nog altijd 16% lager dan bij het begin van de economische crisis van 2008.

De groei was ongelijk verdeeld tussen de verschillende deelsectoren. Volgens CBS boekten winkels voor huismeubilair een omzetstijging van bijna 7%, dankzij de heropleving van de Nederlandse woningmarkt. De detailhandel in kleding groeide met 2%, maar had te kampen met dalende prijzen. Bedrijven die huishoudartikelen, consumentenelektronica en doe-het-zelf-artikelen verkopen boekten een omzetdaling (met respectievelijk 5%, 3% en 2%).

De groeivooruitzichten voor 2016 blijven positief; men verwacht dat de Nederlandse particuliere consumptie met 1,7% zal toenemen. Het meubel- en doe-het-zelfsegment zou moeten profiteren van de verdere heropleving van de Nederlandse woningmarkt.

Dat gezegd zijnde, blijft het bedrijfsklimaat naar verwachting uitdagend. Nederlandse consumenten blijven zeer prijsgevoelig en de groeiende marktmacht van grote spelers heeft voor een zware prijzenslag gezorgd. In alle segmenten van de detailhandel blijft de concurrentie en de daaruit voortvloeiende druk op de prijzen groot. Ook zullen de winstmarges van veel bedrijven achteruit blijven gaan.

Tegelijkertijd hebben veel retailers een sterke hefboomwerking en zijn ze afhankelijk van bankleningen, terwijl de toegang tot bankkredieten beperkt blijft voor tal van bedrijven. Gebrek aan financiering was een belangrijke drijver voor de insolventies van enkele grotere non-food retailzaken per eind 2015 en begin 2016, zeker in de consumer electronics en textiel- en schoensegmenten.

 

MarketMonitor detailhandel NL

 

De moeilijkheden voor veel Nederlandse fysieke retailers worden nog verergerd door de snelle toename van online shopping, zowel wat het aantal verkopen als het verkoopvolume per klant betreft. In 2015 steeg de B2C internetverkoop met 20%. In 2014 shopten reeds 10,6 miljoen Nederlanders online – op een bevolking
van circa 17 miljoen. Sommige grote online retailers bieden nu al een volledig assortiment duurzame consumptiegoederen aan als one-stop shop.

Een ander probleem is de veranderende demografie, dat wil zeggen de toenemende vergrijzing van de bevolking (in 2025 bedraagt het percentage 65-plussers meer dan 20%). Dat zal het winkelgedrag en de toekomstige behoeften van consumenten bepalen. Tegelijkertijd verschuift de bevolking in de richting van de groeiregio’s Amsterdam en Rotterdam. Consumenten willen
langere openingsuren om te kunnen winkelen wanneer dat hen past.

Het kan niet worden uitgesloten dat bedrijven die zich niet aan de veranderende winkelpatronen willen of kunnen aanpassen vroeg of laat zullen ophouden te bestaan. Deze trend zou vooral gevolgen kunnen hebben voor kleine retailers, die vaak de nodige
financiële slagkracht missen om de nodige investeringen te doen.

Ons acceptatiebeleid blijft voorzichtig, gezien de bovenvermelde huidige en toekomstige uitdagingen voor de sector. Het wordt verwacht dat de niveaus van niet-betalingen en insolventies hoog zullen blijven in 2016, en verdere toename van faillissementen kunnen niet uitgesloten worden.

 

MarketMonitor duurzame goederen NL

 

We besteden ruime aandacht aan de omzet en ontwikkeling van de marges van bedrijven, naast hun vermogen om online te verkopen. Gelet op de aanhoudende overcapaciteit, vooral in het segment van fysieke winkels, hangt de veerkracht en overlevingsmogelijkheid van non-food retailers steeds meer af van een succesvolle combinatie van offline (winkelvloer) en online verkoopkanalen. Ook wordt rekening gehouden met de locatie en openingstijden van retailers.

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.