Market Monitor Consumptiegoederen Polen 2018

Market Monitor

 • Polen
 • Duurzame consumptiegoederen

04 apr 2018

Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 dagen, maar zijn sterk afhankelijk van het soort goederen - van 30 dagen voor elektronica en kleine toestellen tot 180 dagen voor grote apparaten.

Marktprestaties in een flits

 

 • (Image) (NL) Detailhandel MM consumptiegoederen Polen 2018Volgens het Poolse Bureau voor de Statistiek steeg de retailverkoop met 7,3% op jaarbasis in 2017; de verkoop van meubelen en huishoudelijke apparaten groeide zelfs met 9,8%, dankzij de sterke economische groei en positieve particuliere consumptie (+4,8%). In 2018 zou deze dynamische verkoopgroei aanhouden, terwijl de particuliere consumptie met 4,7% zou stijgen.
   
 • Ondanks deze solide verkoopprestaties gingen de winstmarges van detailhandelaars in duurzame consumptiegoederen er op achteruit in 2017, maar zouden ze minstens stabiel blijven in 2018. Sinds 2016 heeft de overheid haar belastingcontroles opgedreven en de wetgeving verstrengd om de fiscale inkomsten op te krikken. Dit betekent dat er, ondanks de goede vooruitzichten voor de verkoop, bij retailers een grote onzekerheid blijft bestaan omtrent fiscale kwesties. In 2017 werd een grote retailer van huishoudelijke apparaten insolvabel als gevolg van fiscale problemen. Ook in 2018 blijven retailers met grote btw-risico’s kampen.
   
 • De invoering van een progressieve omzetbelasting die retailers zou belasten op basis van hun omzet (dit zou geen invloed hebben op kleine retailers, maar wel op middelgrote en grote retailers) werd uitgesteld tot januari 2019. De EU-commissie heeft bedenkingen geuit bij deze wet en Polen heeft het dossier voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie.
   
 • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 dagen, maar zijn sterk afhankelijk van het soort goederen - van 30 dagen voor elektronica en kleine toestellen tot 180 dagen voor grote apparaten. Het aantal insolventies steeg in 2017 en zou verder stijgen in 2018. Dit is deels te wijten aan de invoering van een nieuwe herstructureringsprocedure in 2016, waardoor meer bedrijven dan vroeger deze procedure kunnen opstarten.
   
 • (Image) (NL) Prestatievooruit MM consumptiegoederen Polen 2018Hoewel nog altijd laag in vergelijking met andere sectoren, is het aantal insolventies in de meubelsector sterk gestegen in 2017; dit exportgerichte segment kampte immers met een valuta-appreciatie en hogere loonkosten. Het segment wordt gekenmerkt door een zware concurrentie en groeiende kloof tussen grote spelers en kleine bedrijven. De laatsten kunnen vaak niet investeren en hun efficiëntie vergroten.
   
 • Gelet op de aanhoudende verkoopgroei, maar ook de bovenvermelde uitdagingen zoals fiscale controles, hogere inputkosten en toenemend aantal insolventies, hebben we ons acceptatiebeleid voor het segment van de duurzame consumptiegoederen enigszins verstrengd. Voorlopig blijven de vooruitzichten voor deze sector echter “redelijk”.

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM consumptiegoederen 2018

 

 

 

Download icoon

 

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.