Market Monitor Consumptiegoederen Engeland 2019

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Duurzame consumptiegoederen

11 apr 2019

Vorig jaar werd de Britse sector van duurzame consumptiegoederen getroffen door een verdere economische onzekerheid, een zwakkere groei van het bbp en verminderd consumentenvertrouwen.

  • Vooruitzichten op de prestaties blijven bescheiden
  • Betalingen gebeuren gemiddeld na 60 dagen
  • Faillissementen stijgen naar verwachting met meer dan 5% 

Market Monitor Duurzame Consumptiegoederen UK 2019 - overzicht

Meer weten over de economische prestaties van de detailhandel in het Verenigd Koninkrijk? Download hieronder het volledige rapport. 

Dynamicline
Market Monitor Duurzame consumptiegoederen 2019 - voorblad

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.