Market Monitor Chemie Verenigde Staten 2019

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Chemie/Farmacie

16 jul 2019

Als het Chinees-Amerikaanse handelsgeschil zou voortduren of zelfs zou escaleren, zouden de Amerikaanse petrochemische bedrijven te maken krijgen met onvriendelijke marktomstandigheden.

  • De sector begint het effect van het Chinees-Amerikaanse handelsconflict te voelen
  • Bedrijven blijven profiteren van het kostenvoordeel van schaliegas
  • Facturen worden gewoonlijk na 30 tot 90 dagen betaald

Overzicht Verenigde Staten - Market Monitor Chemie 2019

 

Meer weten over de economische prestaties van de chemische/farmaceutische industrie in de Verenigd Staten? Download hieronder het volledige rapport.

Dynamicline
Market Monitor Chemie 2019

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Download gratis het volledige rapport

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.