Market Monitor Chemie Italië 2018

Market Monitor

  • Italië
  • Chemie/Farmacie

19 jul 2018

De vooruitzichten voor 2018 blijven voorlopig positief, ondanks een vertraging in het begin van 2018.

  • Vooruitzichten voor 2018 blijven voorlopig positief
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 dagen
  • Wanbetalingsproblemen in het segment groothandel in olie/brandstoffen

 

MM chemie IT 2018 - overzicht

 

 

In 2017 steeg de Italiaanse productie van chemicaliën met 3,5% tot EUR 55 miljard. De export, die goed is voor 55% van de totale omzet, groeide met 9%. De binnenlandse vraag steeg en groeide in alle klantensegmenten, behalve voor de bouw en duurzame consumptiegoederen. De segmenten fijne chemicaliën en specialiteiten groeiden met respectievelijk 12,7% en 7,8%.

De vooruitzichten voor 2018 blijven voorlopig positief, ondanks een vertraging in het begin van 2018 (in het eerste kwartaal van 2018 groeide de Italiaanse productie van chemicaliën met amper 1,5%, minder dan het Europese gemiddelde van 1,9% en de Italiaanse gemiddelde productiegroei van 4,6%). Deze vertraging was vooral te wijten aan de binnenlandse en internationale politieke onzekerheid, die verhinderde dat meer chemicaliën werden aangekocht.

 

MM chemie IT 2018 - chemicalien

 

In 2017 was de productie in de farmaceutische sector goed voor EUR 30 miljard; farmaproducenten in buitenlandse handen vertegenwoordigden 61% van de totale omzet. De export was goed voor 75% van de totale omzet, terwijl de overheidsuitgaven voor farmaceutica in Italië de laagste in Europa zijn en nog dalen.

Betalingen in de Italiaanse chemische/farmaceutische sector gebeuren na gemiddeld 60 dagen. Het betalingsgedrag is goed en het aantal late betalingen was laag de voorbije jaren. Betalingen gebeuren doorgaans op tijd. Het aantal betalingsachterstanden en insolventies is laag; dat zou zo blijven in de tweede helft van 2018.

 

MM chemie IT 2018 - presentatievooruitzichten

 

 

We verwachten echter dat het aantal wanbetalingen in het segment van de groothandel in olie/brandstoffen zal stijgen, als gevolg van de lage rentabiliteit door de hoge belastingen (de btw bedraagt 22% en, samen met de accijnzen op brandstoffen, komt de fiscale last neer op 64% van de uiteindelijke verkoopprijs van brandstoffen) en de internationale concurrentie. Het aantal fiscale misdrijven (bijvoorbeeld de import van brandstoffen uit illegale markten om de btw te ontduiken) is gestegen, terwijl de overheidsinstanties onderzoeken zijn gestart en, in sommige gevallen, de bankrekeningen hebben geblokkeerd van bedrijven die bij deze misdrijven betrokken zijn.

 

 

MM chemie IT 2018 - sector

 

Gezien de over het algemeen positieve vooruitzichten voor de sector, het beperkte aantal dubieuze bankschulden en de hoger dan gemiddelde solventie van veel bedrijven, blijft ons acceptatiebeleid voor de Italiaanse chemische/farmaceutische sector soepel. Deelsectoren en bedrijven die afhankelijk zijn van de bouw, bouwmaterialen en duurzame consumptiegoederen verdienen echter nog altijd bijzondere aandacht. Tegelijkertijd blijft een eventuele stijging van de binnenlandse en internationale onzekerheid over het economische en handelsbeleid een neerwaarts risico.

Vergeleken met producenten hebben groothandelaars in chemicaliën/ petrochemicaliën over het algemeen een lagere solventie en hogere verhouding schuld/eigen middelen om hun werkkapitaal te financieren. Omwille van de bovenvermelde problemen hanteren we een voorzichtiger acceptatiebeleid voor groothandelaars in brandstoffen. We volgen ook groot- en kleinhandelaars in farmaceutica op de voet, die afhankelijk zijn van openbare uitgaven in de gezondheidszorg en die kampen met lange betalingstermijnen door overheidsinstanties en met kleinere marges.

Rode lijn
MM rapport chemie 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.