Market Monitor Chemie Indonesië 2018

Market Monitor

  • Indonesië
  • Chemie/Farmacie

19 jul 2018

In 2017 groeide de toegevoegde waarde van de Indonesische farmaceutische sector met 7,1%; in 2018 wordt een stijging van zo’n 7,5% verwacht.

  • MM chemie ID 2018 - FarmaceuticaDankzij de groeiende bevolking en lancering van het overheidssysteem voor een universele zorgverzekering, dat de toegang tot geneesmiddelen en gezondheidszorg zal verruimen.
  • De markt voor gepatenteerde geneesmiddelen wordt gedomineerd door buitenlandse farmaceutische bedrijven, die meer dan 1 miljard dollar hebben geïnvesteerd in de bouw van fabrieken en klinisch onderzoek. Buitenlandse spelers blijven echter kampen met de zware concurrentie van binnenlandse bedrijven zoals Kalbe Farma, Tempo Scan Pacific en Kimia Farma. Deze lokale bedrijven zijn goed gesitueerd en zeer actief in tal van deelsectoren, waaronder logistiek, gezondheidszorg voor consumenten en geneesmiddelen op voorschrift.
  • MM chemie ID 2018 - presentatievooruitzichten Door de recente muntdevaluatie verwachten we dat de winstmarges van producenten de komende maanden zullen krimpen, aangezien een groot percentage grondstoffen voor farmaceutische producten moet worden ingevoerd. De gevolgen hiervan zouden echter deels gecompenseerd worden door hogere verkoopprijzen.
  • Banken zijn over het algemeen bereid om leningen toe te staan aan de sector, vanwege de positieve prestatietrend en groeivooruitzichten. De verhouding schuld/eigen middelen is doorgaans lager in de maakindustrie, maar hoger in het distributiesegment wegens het nodige werkkapitaal.
  • Betalingen in de Indonesische farmaceutische sector gebeuren na gemiddeld 30-60 dagen. In 2017 was het aantal wanbetalingen en insolventies laag; in 2018 wordt geen sterke stijging verwacht. Daarom en omwille van de gunstige groeivooruitzichten is ons acceptatiebeleid voor de farmaceutische sector over het algemeen positief.
  • Ons acceptatiebeleid voor de deelsectoren basischemicaliën en petrochemicaliën is neutraal. De voorbije jaren hebben de petrochemicaliën zich maar traag ontwikkeld, de meeste spelers moeten het zonder een geïntegreerde waardeketen stellen (d.w.z. ze zijn enkel actief in het upstream segment of in het downstream segment). Hoewel de basischemicaliën stabiele groeicijfers laten optekenen (vooral dankzij de bouw, autosector, toegenomen verstedelijking en groeiende middenklasse), blijven inefficiëntie en bureaucratische beslommeringen een struikelblok.

Rode lijn
MM rapport chemie 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.