Market Monitor - Focus op chemische sector - Frankrijk

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Chemie/Farmacie

01 jun 2015

De export van de chemische sector goed is voor meer dan tweederde van de omzet (vooral in Europa). Franse bedrijven kunnen sterk concurreren met andere spelers, vooral Amerikaanse chemiebedrijven.

Frankrijk

  • Groei houdt aan, maar internationale concurrentie neemt toe
  • Matige daling van het aantal insolventies verwacht in 2015
  • Raffinagesegment kampt met overcapaciteit

 

MM_Chemie_Frankrijk_overzicht (NL)

De Franse chemische sector heeft de voorbij jaren bewezen veerkrachtig te zijn, ondanks de zwakke groeicijfers van de Franse economie. Volgens de Franse chemische federatie UIC zou de productie van chemicaliën in Frankrijk met 2% stijgen in 2015, na een stijging van 2,9% in 2014. De deelsector minerale chemicaliën, gekoppeld aan de sector van de industriële gassen en meststoffen, groeide met 0,9% in 2014 en zou met 1,2% groeien in 2015. Zeep en parfum, twee nichemarkten die van de goede
knowhow van Franse bedrijven profiteren, groeiden met 3,9% in 2014 en zouden met 3,5% groeien in 2015.

Organische chemicaliën – een van de belangrijkste segmenten – groeide met 5,6% in 2014, vooral dankzij de heropleving van de Franse auto-industrie en de sterke vraag naar verpakkingen, terwijl de vraag naar bouwmaterialen zwak bleef. In 2015 zou de productie in dit segment met 1% groeien. Men verwacht dat gespecialiseerde chemicaliën met 1,3% zullen groeien in 2015, na een groei van 1,8% in 2014.

Aangezien de export van de chemische sector goed is voor meer dan tweederde van de omzet (vooral in Europa), kunnen Franse bedrijven sterk concurreren met andere internationale spelers, vooral Amerikaanse chemiebedrijven die van lagere energieprijzen profiteren. De huidige voordelen, als gevolg van de lagere olieprijzen worden deels gecompenseerd door deze concurrentie; dalingen van de grondstoffenprijzen moeten immers snel worden vertaald naar lagere verkoopprijzen, om geen marktaandeel te verliezen. Lagere verkoopprijzen voor chemische producten zouden de vraag echter nog meer moeten stimuleren en chemiebedrijven nog meer financiële flexibiliteit moeten geven, door de minder zware werkkapitaalvereisten. De momenteel lagere wisselkoers van de euro ten opzichte van de USD is voorlopig ook positief voor Franse exporteurs van chemicaliën.

MM_Chemie_Frankrijk_prestaties (NL)

Op lange termijn zal het hoge investeringspeil van de voorbije jaren in de Amerikaanse chemische sector echter de Amerikaanse concurrenten een duidelijk strategisch voordeel geven. Dat zal vooral  gevolgen hebben voor basischemicaliën; in dit segment hangt de rentabiliteit namelijk vooral af van het volume, waardoor het gevoeliger is voor energiekosten. Gespecialiseerde chemicaliën daarentegen behouden hun concurrentievoordeel; dit segment is immers minder prijsgevoelig, maar eerder afhankelijk van innovatie.

Wegens het gevaar om hun concurrentievermogen te verliezen voerden Franse chemiebedrijven enkele strategische herstructureringen door, vooral in verband met hun kernactiviteiten en de diversificatie van hun activiteiten naar specifieke segmenten met grotere marges toe (verven, inkten, lijmen, kruiden-farmaceutica, essentiële oliën). Om hun marges te verbeteren blijven kleine bedrijven zich op nichemarkten richten, investeren ze verder in onderzoek & ontwikkeling en ontwikkelen ze diensten om hun klanten technisch te ondersteunen.

Ondanks de toenemende concurrentie boeken Franse chemiebedrijven nog altijd bevredigende marges en genereren ze voldoende cash. Men verwacht dat het volume late betalingen en wanbetalingen beperkt zal blijven. De sector wordt gekenmerkt door een beperkt aantal insolventies; dat aantal zou nog verder dalen in 2015, hoewel dat waarschijnlijk met minder dan 2% zal zijn. Gezien de waardeketen van de sector zou een insolventie van een grote speler echter zware gevolgen hebben voor leveranciers.

MM_Chemie_Frankrijk_plus_min_punten (NL)

Daarom en omwille van de lage frequentie en kredietverzekeringsclaims hanteren we een positief acceptatiebeleid. Dat gezegd zijnde houden we vooral de deelsector raffinage goed in het oog, die met overcapaciteit te kampen heeft in Frankrijk en Europa. Volgens UFIP – de federatie van de Franse petroleumsector – bedroeg de gemiddelde raffinagemarge € 22/ ton in 2014, terwijl de variabele en algemene kosten € 30/ ton bedroegen. Dat leidde dan ook tot zware verliezen. Bij het accepteren van chemische bedrijven is het ook nog altijd belangrijk om de eindmarkt te bepalen (als een van de grootste afnemers van chemicaliën laat de Franse bouwsector bijvoorbeeld nog altijd geen herstel optekenen).

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.