Market Monitor Chemie - VS 2017

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Chemie/Farmacie

20 jul 2017

In 2016 groeide de Amerikaanse productie van chemicaliën met 1,6%; voor 2017 verwacht men een groei van 3,6% en voor 2018 4,8%, aangezien veel deelsectoren nog altijd profiteren van schaliegas

  • Veel segmenten blijven profiteren van het kostenvoordeel van schaliegas
  • Impact van nieuwe economische beleidslijnen in de VS valt nog te bezien
  • Facturen worden gemiddeld tussen 30-90 dagen betaald

 

MM Chemie VS 2017

 

In 2016 groeide de Amerikaanse productie van chemicaliën met 1,6%; voor 2017 verwacht men een groei van 3,6% en voor 2018 4,8%, aangezien veel deelsectoren nog altijd profiteren van het kostenvoordeel van schaliegas. De VS is geëvolueerd van een dure producent van belangrijke petrochemicaliën en harsen naar de op een na goedkoopste producent ter wereld.

Tegen 2030 zou de export van Amerikaanse chemicaliën op basis van schaliegas goed zijn voor USD 123 miljard. Producenten van chemicaliën willen duidelijk blijven profiteren van de aanhoudend lage aardgasprijzen in de VS, die de sterke expansie van projecten rond methaan mogelijk maken. De VS is momenteel een grote importeur van methanol, maar tegen 2018 zal het daar een netto-exporteur van zijn – een belangrijke verschuiving voor de Amerikaanse chemiesector.

 

MM Chemie VS 2017

 

Net als andere Amerikaanse sectoren wacht de chemiesector nog steeds op een verdere verduidelijking van het economische beleid onder president Trump. Terwijl een verlaging van de vennootschapsbelasting goed nieuws zou zijn voor tal van Amerikaanse bedrijven in alle Amerikaanse sectoren, zou een eventueel economisch stimuleringsbeleid om de economische prestaties een impuls te geven een positieve impact hebben op de chemiesector in 2018. Doorgaans is de groei van de Amerikaanse vraag naar chemicaliën groter dan de groei van het bbp. Het grote infrastructuurverbeteringsplan dat door de nieuwe regering werd bekendgemaakt (maar nog steeds door het Congres moet worden goedgekeurd), zou goed nieuws zijn voor Amerikaanse chemiebedrijven die polymeren, coatings, lijmen, oplosmiddelen en andere materialen produceren die in de bouwsector worden gebruikt. Een versoepeling van de energie- en milieuregels zou ook een positieve impact hebben op de prestaties van de chemiesector.

 

MM Chemie VS 2017

 

De economische koers van president Trump houdt echter ook enkele mogelijk negatieve risico’s in. Door importheffingen zouden Amerikaanse chemiebedrijven misschien meer moeten betalen voor grondstoffen, met nadelige gevolgen voor de toeleveringsketen. Een protectionistisch handelsbeleid – gevolgd door vergeldingsmaatregelen van handelspartners – zou de Amerikaanse chemiesector zwaar treffen, gelet op zijn aanzienlijk handelsoverschot. Mexico alleen al vertegenwoordigt meer dan de helft van het Amerikaanse handelsoverschot aan chemicaliën.

De winstmarges van Amerikaanse chemiebedrijven zijn doorgaans stabiel en het aantal betalingsachterstanden in deze sector is laag. Betalingen in de chemiesector vinden plaats na gemiddeld 30 tot 90 dagen. Het aantal faillissementen is laag vergeleken met andere sectoren en dat blijft naar verwachting zo in 2017, onder een aantrekkende vraag naar chemicaliën.

Ons acceptatiebeleid voor de chemiesector blijft over het algemeen positief tot neutraal. Aangezien de sector sterk versnipperd is en afhankelijk is van de bredere economie en inputkosten, nemen we trends in afzonderlijke deelsectoren en eindmarkten onder de loep. We blijven vooral rekening houden met de financiële slagkracht van kopers, nu het volatiele prijsklimaat blijkbaar de bodem heeft bereikt; in het eerste kwartaal van 2017 was er enige prijsvolatiliteit in verband met het aantreden van de nieuwe Amerikaanse regering.

Ons acceptatiebeleid blijft voorzichtig voor de deelsector energie en brandstoffen/olie, vooral voor kleine en regionale spelers in dit segment. We volgen de liquiditeits- en bedrijfsvooruitzichten voor overheids- en privékopers in deze deelsector op de voet. We letten ook op Amerikaanse chemiebedrijven die zaken doen in landen waar de lokale munt sterk gedevalueerd is ten opzichte van de USD.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.