Market Monitor Chemie - Verenigd Koninkrijk 2017

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Chemie/Farmacie

20 jul 2017

De jaarlijkse export van chemicaliën is goed voor bijna GBP 50 miljard. De meeste bedrijven in deze sector zijn volwassen en hebben een stabiel klantenbestand.

  • Ieder jaar draagt de Britse chemiesector ongeveer GBP 15 miljard bij tot de Britse economie. De jaarlijkse export van chemicaliën is goed voor bijna GBP 50 miljard. De meeste bedrijven in deze sector zijn volwassen en hebben een stabiel klantenbestand. De hoge toetredingsdrempels – er is veel kapitaal nodig – beschermen de sector.
  • De dalende internationale vraag en binnenlandse economische onzekerheid over het resultaat van de Brexit-onderhandelingen kunnen echter een nadelige invloed hebben op de winstmarges van Britse chemiebedrijven. Tegelijk blijven de hoge energiekosten (bijvoorbeeld voor elektriciteit) in het Verenigd Koninkrijk een probleem voor de sector, terwijl de concurrentie door goedkope producenten uit Azië toeneemt.
  • Momenteel blijven Britse exporteurs van chemicaliën profiteren van het zwakkere Britse pond tegenover de euro en de USD.
  • Een groot aantal chemiebedrijven wordt gefinancierd op basis van activa. In de meeste gevallen volstaat de winst om de rente te dekken. De banken staan voldoende leningen toe en herfinanciering lijkt geen probleem te vormen. 
  • Betalingen in de Britse chemiesector vinden plaats na gemiddeld 60 à 90 dagen. De afgelopen jaren was het betalingsgedrag zeer goed, ook is het aantal betalingsachterstanden laag. Het aantal wanbetalingen en faillissementen was laag in 2016; verwacht wordt dat deze trend in 2017 aanhoudt, doordat de mogelijke gevolgen van de Brexit voor de binnenlandse economie en de export van chemicaliën zich nog niet hebben gematerialiseerd.
  • Voorlopig blijft ons acceptatiebeleid voor de chemiesector over het algemeen positief voor alle grote deelsectoren (basischemicaliën, petrochemicaliën, fijne en speciale chemicaliën).
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.