Market Monitor Bouw Verenigd Koninkrijk 2018

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Bouw

13 feb 2018

Naar verwachting zal de woningbouw in 2018 groeien, als gevolg van de aankondiging van bijkomende steunmaatregelen door de overheid, goed voor GBP 15,3 miljard over de komende vijf jaar.

  • Het recente faillissement van een grote aannemer zal een aanzienlijk domino-effect hebben
  • Het aantal insolventies zal in 2018 naar verwachting rond 4%-5% toenemen
  • De Brexit zal gevolgen hebben voor de prestaties van de bouwsector

 

 

 

 

 

 

 

 

Market Monitor Bouw Verenigd Koninkrijk 2018 - overzicht

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens het Britse Bureau voor de Statistiek (ONS) verslechterden de prestaties van de bouwsector tegen het einde van 2017. Zo daalde de output in de periode september tot november 2017 met 2,1%, ten opzichte van de periode juni tot augustus 2017. Blijkbaar zorgen eerdere dalingen van het aantal nieuwe orders, vooral in de commerciële en publieke niet-residentiële segmenten, nu voor kleinere werkvolumes.

 

Naar verwachting zal de woningbouw in 2018 groeien, als gevolg van de aankondiging van bijkomende steunmaatregelen door de overheid, goed voor GBP 15,3 miljard over de komende vijf jaar. Hierdoor zou de totale steun aan de woningbouw in deze periode minstens GBP 44 miljard bedragen. De overheidsuitgaven voor infrastructurele werken zullen naar verwachting stijgen en een aantal grote projecten zoals Crossrail 2, Thameslink, HS2 en Hinkley Point zouden in 2018 voor betere prestaties moeten zorgen. Dat gezegd zijnde blijven de vooruitzichten voor de commerciële bouw minder positief; de onzekerheid over het resultaat van de Brexit-onderhandelingen heeft een remmend effect op investeringen door Britse bedrijven.

 

De voorbije 3-4 jaar vormden lopende contracten een ernstig probleem voor de bouwsector. Veel bedrijven hanteerden een agressieve boekhoudingsstrategie door risicovolle contracten aan te gaan die onrendabel bleken. De problemen werden nog verergerd door de stijgende grondstoffenprijzen en loonkosten. In 2017 gaven 4 van de top 10-bouwbedrijven in het Verenigd Koninkrijk een winstwaarschuwing uit en in januari 2018 ging Carillion, het op een na grootste bouwbedrijf van het Verenigd Koninkrijk en een van de grootste aannemers van de overheid, in vereffening. Het gaat gebukt onder een schuld van GBP 1,5 miljard, waaronder een pensioentekort van GBP 587 miljoen.

 

 

 

 

 

 

 

Market Monitor Bouw Verenigd Koninkrijk - bbp

 

 

 

 

 

 

 

Men verwacht dat dit een enorm domino-effect zal hebben; aan tussen de 25.000 en 30.000 leveranciers en onderaannemers is om en nabij GBP 2 miljard verschuldigd. Ongetwijfeld zal dit grote financiële moeilijkheden met zich meebrengen voor duizenden leveranciers in de hele waardeketen.

In de Britse bouwsector worden facturen na gemiddeld 75 dagen voldaan. Het aantal late betalingen en betalingsachterstanden blijft groot. Na een stijging in 2017 wordt verwacht dat het aantal wanbetalingen verder stijgt in de eerste helft van 2018, mede als gevolg van de vereffening van Carillion. Voor tal van kleine bouwbedrijven zullen de problemen hoger in de toeleveringsketen – vanwege betalingsachterstanden - de problemen waarmee ze nu al kampen, alleen maar verergeren. Dat ze zonder geld dreigen komen te zitten, kan zware gevolgen hebben voor hun prestaties. Als gevolg van de problemen bij topaannemers in 2017 en de vereffening van Carillion blijft de toegang tot bankleningen moeilijk, vooral voor kleine bouwfirma’s en bedrijven in sectoren zoals ondersteunende diensten, vooral die met een zwakke balans.

Om al deze redenen en vanwege de algemene bezorgdheid over de toestand van de Britse economie zal het aantal insolventies in de bouwsector groot blijven. In 2018 zal dit naar verwachting verder toenemen, met ongeveer 4%-5% jaar-op-jaar.

Naast de huidige opschudding op de markt door de vereffening van Carillion zal de Brexit ongtwijfeld een impact hebben op de bouwmarkt. De sector is immers zeer gevoelig voor schommelingen in het investeerdersvertrouwen. Als er de komende maanden niet meer duidelijkheid komt over de omstandigheden waarin het Verenigd Koninkrijk uit de EU zal stappen, zouden vooral de segmenten commerciële bouw en infrastructurele werken het moeilijk kunnen krijgen.

 

 

 

 

 

Market Monitor Bouw Verenigd Koninkrijk - sterk

 

 

 

 

 

Aangezien meer dan 60% van alle bouwmaterialen uit de EU worden geïmporteerd, kunnen een eventuele verhoging van de tarieven of invoerbeperkingen hogere kosten met zich meebrengen voor Britse bouwbedrijven en een tekort aan bouwmaterialen. Het is zeer waarschijnlijk dat het huidige tekort aan vakkundige medewerkers nog zal verergeren, als het Verenigd Koninkrijk eenmaal uit de eengemaakte markt is gestapt, vooral als er geen akkoorden met de EU worden gesloten over het vrije verkeer van personen. Hierdoor kan de druk op de lonen nog groter worden, zodat de projectkosten voor bouwbedrijven nog hoger worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat de sector minder goed in staat zal zijn om nieuwe woningen te bouwen volgens de overheidsstreefdoelen voor huisvesting. Dat zou het woningtekort nog groter maken, vooral in Londen.

Momenteel profiteert de Britse bouwsector nog van zijn toegang tot de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europese Investeringsfonds (EIF). Die investeerden EUR 7,8 miljard in grote infrastructuurprojecten in het Verenigd Koninkrijk en leenden ruim EUR 500 miljoen aan kleine, Britse bouwbedrijven. Het verlies van die financiële steun kan grote gevolgen hebben voor het vermogen van bedrijven om grote infrastructuurprojecten te realiseren, zoals High Speed 2, en kan de ontwikkelingsmogelijkheden voor starters beperken.

 

Ons acceptatiebeleid blijft voorzichtig; we bekijken de risico’s van geval tot geval, waarbij het faillissement van Carillion tot extra waakzaamheid aanzet. Nog meer dan in het verleden is up-to-date periodieke financiële informatie, ondersteund met bezoeken, vergaderingen en telefoongesprekken van essentieel belang om de best geïnformeerde acceptatiebeslissing te kunnen nemen. De snelheid waarmee schijnbaar goed presterende bouwbedrijven achteruit kunnen gaan, vraagt om een extra controle van de orderboeken, marges en contracten.

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

Market Monitor Bouw Februari 2018

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.