Market Monitor Bouw Mexico 2018

Market Monitor

  • Mexico
  • Bouw

13 feb 2018

Wegens de zwakke vraag verwacht men voor 2018 een stijging van het aantal wanbetalingen.

  • 2017 was een moeilijk jaar voor de Mexicaanse bouwsector; het segment publieke bouw leed onder een laag investeringsniveau, terwijl particuliere investeringen in residentiële en commerciële projecten minstens stabiel bleef. In het derde kwartaal van 2017 kromp de algemene outputwaarde van de bouwsector met 3,8% op jaarbasis. Tegelijkertijd werd het segment bouwmaterialen negatief beïnvloed door de toegenomen prijsvolatiliteit (vooral voor staal en cement).

 

  • De vooruitzichten voor 2018 blijven zwak en de (al lage)winstmarges van veel bouwbedrijven gaan naar verwachting verder omlaag in de eerste helft van 2018, vooral vanwege de aanhoudend lage bouwinvesteringen door de overheid en de afgenomen marktactiviteiten in de aanloop naar de presidents-en algemene verkiezingen in juli 2018. Ook heeft de onzekerheid over het resultaat van de lopende heronderhandelingen voor NAFTA een impact op de bouwinvesteringen in Mexico.

 

  • Banken zijn over het algemeen niet restrictief wat leningen aan de bouwsector betreft. De momenteel hoge rentevoeten vormen echter wel een probleem voor geldschieters.

 

  • Facturen in de bouwsector worden na gemiddeld 45-120 dagen voldaan. Kopers in deze sector betalen doorgaans traag, vooral in het segment openbare infrastructuur. Wegens de zwakke vraag verwacht men voor 2018 een stijging van het aantal wanbetalingen.

 

  • Hoewel ons acceptatiebeleid neutraal blijft voor bedrijven die actief zijn in de segmenten residentiële en commerciële bouw, is het restrictief voor publieke bouw en bouwmaterialen.

 

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

 

Market Monitor Bouw Februari 2018

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.