Market Monitor Bouw Italië 2018

Market Monitor

  • Italië
  • Bouw

13 feb 2018

In 2018 houdt het bescheiden herstel van de bouwinvesteringen naar verwachting aan (+1,5%); alle deelsectoren hebben positieve verwachtingen.

  • Bestedingscapaciteit blijft zwak en kredietvoorwaarden blijven streng
  • Bescheiden herstel op komst
  • Aantal insolventies blijft groot

 

 

 

 

 

 

Market Monitor Bouw Italië 2018 - overzicht

 

 

 

 

 

Hoewel de Italiaanse bouwsector verder groeide in 2017, is een echt herstel nog altijd veraf. Tussen 2007 en 2016 krompen de investeringen in de Italiaanse bouwsector immers met meer dan 35%. Volgens de Italiaanse bouwvereniging ANCE stegen de bouwinvesteringen in 2017 met amper 0,2%, dankzij restauraties (+0,5%) en niet-residentiële bouwactiviteiten (+0,6%), terwijl het segment residentiële nieuwbouw bleef krimpen (-1,5%).

In 2018 houdt het bescheiden herstel van de bouwinvesteringen naar verwachting aan (+1,5%); alle deelsectoren hebben positieve verwachtingen (investeringen in nieuwe woningen en restauraties +1%, commerciële gebouwen +0,7% en groei in publieke bouw +4%). Volgens de Italiaanse overheid zal er de komende 15 jaar 100 miljard euro worden geïnvesteerd in publieke werken. Nog eens 3,3 miljard euro zal aan bouwactiviteiten in bepaalde, door aardbevingen getroffen regio’s worden gespendeerd.

Naast de nog altijd beperkte bestedingscapaciteit blijven de strenge kredietvoorwaarden van banken de hoofdreden voor de nog altijd zwakke prestaties van de bouwsector. Die verergeren de hoge schuldenlast van veel Italiaanse bouwbedrijven. Tussen 2007 en 2016 daalde de waarde van nieuwe leningen voor bouwbedrijven met 68%, maar in 2017 zagen we eindelijk enkele tekenen van stabilisering.

 

 

 

 

 

Market Monitor Bouw Italië 2018 - bbp

 

 

 

 

 

De leningen aan gemeenten daalden sterk (651 miljoen euro in 2016 tegenover 6,3 miljard in 2000). Het is dan ook geen verrassing dat laattijdige betalingen door openbare instanties ook bijdroegen tot de marktproblemen. Volgens ANCE kregen ongeveer 70% van de bouwbedrijven in de eerste helft van 2017 te maken met late betalingen door openbare instanties (gemiddeld wordt na 156 dagen betaald, vergeleken met 60 dagen zoals vereist door de Europese wetgeving). We kunnen in ieder geval stellen dat de gemiddelde betalingsachterstand de afgelopen jaren is verbeterd: in 2013 ging het nog om 160 dagen, in 2016 om 112 dagen en in de eerste helft van 2017 om 96 dagen.

De winstgevendheid van veel Italiaanse bouwbedrijven blijft zwak, maar voor 2018 wordt tenminste geen verslechtering verwacht. In 2018 bleef het aantal wanbetalingen groot, maar er wordt geen sterke stijging verwacht. Hetzelfde geldt voor het aantal insolventies in de bouwsector, dat niettemin hoog blijft.

 

 

 

 

 

Market Monitor Bouw Italië 2018 - sterk

 

 

 

 

 

Vanwege de aanhoudende problemen blijft ons acceptatiebeleid restrictief, vooral voor kleine en middelgrote bouwbedrijven, alsook voor coöperaties en consortia die vooral residentiële gebouwen optrekken (tussen 2008 en 2016 kromp de nieuwbouw met meer dan 63%) en/of die van publieke werken afhankelijk zijn. De enige uitzondering hierop zijn bedrijven die  renovaties uitvoeren met overheidssteun (+20% tussen 2008 en 2016).

Hoewel grote, meer exportgerichte  bouwbedrijven tot dusver veerkrachtiger zijn gebleken, hanteren we sinds kort een voorzichtiger acceptatiebeleid voor bedrijven die in hoge mate actief zijn in landen met grote economische en politieke risico’s (zoals Algerije en Venezuela).

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

Market Monitor Bouw Februari 2018

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.