Market Monitor Bouw Frankrijk 2018

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Bouw

13 feb 2018

Verwacht wordt dat de bouwactiviteiten in 2018 vertragen tot 2,4%, doordat het effect van de belastingvrijstellingen uitgewerkt zal raken.

  • Tragere groei verwacht in 2018
  • Aantal insolventies is gedaald, maar blijft hoog
  • Nog altijd financieringsproblemen voor kleinere spelers

 

 

 

Market Monitor Bouw Frankrijk 2018 - overzicht

 

 

 

Vorig jaar versnelde de heropleving van de Franse bouwsector die in 2016 was ingezet. Volgens de Franse Bouwfederatie FFB (Fédération Française du Bâtiment) namen de Franse bouwactiviteiten in 2017 toe met 4,7%, na een groei van 1,9% in 2016. De groei werd gedreven door de nieuwbouwactiviteiten: in september 2017 werden er 414.000 nieuwe woningen gebouwd over een periode van 12 maanden, vergeleken met 380.000 in december 2016. Deze stijging was vooral te danken aan belastingvrijstellingen, bedoeld om investeringen in vastgoed te stimuleren en eerste kopers te steunen.

Verwacht wordt dat de bouwactiviteiten in 2018 vertragen tot 2,4%, doordat het effect van de belastingvrijstellingen uitgewerkt zal raken. Tegelijkertijd zullen de stijgende vastgoedprijzen gevolgen hebben voor de koopkracht van huishoudens, ondanks de lage rentevoeten. De renovatieactiviteiten blijven naar verwachting stabiel, terwijl het volume publieke werken laag zal blijven door de beperkte overheidsuitgaven. Dat gezegd zijnde, zijn Franse bouwbedrijven momenteel optimistischer dan in het verleden, doordat de inkomsten stijgen, de werkgelegenheid aantrekt, achterstanden worden ingehaald en de benuttingsgraad van de productiecapaciteit boven het langetermijngemiddelde blijft.

Ondanks het aanhoudende herstel is de concurrentie in de bouwsector nog altijd groot, terwijl de prijzen en winstgevendheid laag blijven. De marges van veel bedrijven hebben nog niet van dit herstel geprofiteerd, terwijl grote spelers druk blijven uitoefenen op hun onderaannemers. De toegang tot kortetermijnleningen blijft moeilijk, omdat banken zeer selectief zijn wat leningen aan de bouwsector betreft, ondanks de huidige opleving. En omdat de toegang tot kortetermijnleningen moeilijk blijft - in een herstelperiode waarin kopers hun groei moeten financieren - blijft cashbeheer een groot probleem voor veel, vooral kleinere bouwbedrijven.

 

 

 

Market Monitor Bouw Frankrijk 2018 - bbp

 

 

 

Na een daling in 2016 vlakte het aantal wanbetalingen pas af in 2017. Het aantal wanbetalingen bleef dus hoog en voor 2018 wordt geen grote daling verwacht. Het aantal insolventies in de bouwsector bleef in 2017 in ieder geval afnemen (-12% op jaarbasis in de periode januari-september 2017). Deze positieve trend zou moeten aanhouden in 2018; het aantal faillissementen daalt naar verwachting met ongeveer 7%. Vergeleken met andere sectoren blijft het aantal insolventies en late betalingen in de bouw echter groot.

Ondanks het huidige herstel blijft ons acceptatiebeleid voorzichtig, maar blijven we dekking geven aan onze klanten, wanneer dat redelijk en verstandig is. We evalueren en volgen kopers nauwlettend om te anticiperen op mogelijke risico’s voor onze klanten.

We blijven de deelsector publieke werken nauwlettend in de gaten houden, vanwege de zwakke vraag en de zeer grote regionale verschillen. Ondanks een bescheiden herstel in 2017 en stabiele prestatievooruitzichten voor 2018, blijven we aandacht besteden aan het inrichtingsegment (isolatie, bepleistering, voegwerken, loodgieterij, dakwerken). 

 

 

 

Market Monitor Bouw Frankrijk 2018 - sterk

 

 

 

We volgen ook de groothandel in bouwmaterialen op de voet. Die had het moeilijk in 2017 doordat klanten profiteerden van de zware concurrentie in dit segment door druk uit te oefenen op de verkoopprijzen.

We concentreren ons op de cashsituatie en kredietfaciliteiten waarover kopers kunnen beschikken, vooral kleine en middelgrote bedrijven. Verscheidene belangrijke financiële indicatoren moeten worden geanalyseerd: het activiteitenniveau, de marges en het vermogen om werkkapitaal te vinden. Hoge financiële kosten zijn een belangrijke indicator van mogelijke druk op kasgeld. We proberen ook na te gaan in hoeverre bouwbedrijven grotere projecten dan normaal kunnen beheren; we zien namelijk vaak dat kleine bedrijven niet kunnen omgaan met financiële moeilijkheden door onvoldoende middelen en prijszetting. 

 

 

Dynamicline

 

Download

 

 

Rapport market monitor

 

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

Download icoon

 

 

Market Monitor Bouw Februari 2018

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.