Market Monitor Bouw België 2018

Market Monitor

  • België
  • Bouw

13 feb 2018

Voor de toegevoegde waarde werd een recordgroei van 3,1% geboekt, terwijl voor 2018 een groei van 1,3% wordt verwacht.

  • Herstel houdt naar verwachting aan
  • Bankleningen blijven een probleem
  • Stabiele vooruitzichten voor betalingsachterstanden en insolventies

 

 

 

 

 

Market Monitor Bouw België 2018 - overzicht

 

 

 

 

 

In 2017 herstelde de Belgische bouwsector zich verder, na zijn dieptepunt te hebben bereikt in 2013. Voor de toegevoegde waarde werd een recordgroei van 3,1% geboekt, terwijl voor 2018 een groei van 1,3% wordt verwacht. De werkvolumes vertonen nog steeds een positieve trend en de sector profiteerde ook van het uitgebreide herstel van de Nederlandse bouwmarkt.

Men verwacht dat de woningbouw zal profiteren van de lage rentevoeten en de anticipatie-effecten in verband met de E40-normen (S31) op het vlak van energie-efficiëntie. De bouwsector heeft een duidelijke voorkeur voor flats/appartementen, ten koste van eengezinswoningen. Dit komt door de schaarse ruimte, demografische ontwikkelingen en focus van investeerders. De Vlaamse regering herziet momenteel de registratietarieven voor bestaande woningen. Dat zou een uitsteleffect kunnen hebben op de renovatie van grotere woningen.

Samen met het betere economische klimaat nemen de commerciële bouwactiviteiten naar verwachting toe.  Bedrijven die actief zijn op het gebied van de publieke bouwsector hadden het de voorbije jaren moeilijk, maar sinds 2017 neemt het aantal orders in dit segment toe, als gevolg van het stijgende aantal infrastructurele werken in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Hoewel een nieuwe daling in de publieke bouwsector in 2019 niet kan worden uitgesloten, is er toch enige hoop dat Aquafin en andere nutsbedrijven veel zullen blijven investeren. De grote infrastructuurwerkzaamheden voor de Oosterweelverbinding (een bouwproject om de Antwerpse Ring rond te maken) zouden de infrastructuurbouw moeten helpen.

 

 

 

 

 

 

Market Monitor Bouw België 2018 - bbp

 

 

 

 

 

De winstmarges van bouwbedrijven blijven klein, maar verbeterden iets in 2017. Voor 2018 wordt een verdere stijging verwacht. Momenteel ziet het ernaar uit dat grote bouwbedrijven, als gevolg van het herstel, minder dan in het verleden een betere prijs kunnen bieden dan kleine onderaannemers, de prijsdruk kunnen doorrekenen en/of langere betalingstermijnen kunnen bedingen als een goedkope bron van financiering. Dit is momenteel een probleem voor grote bedrijven die hun huidige orderportefeuilles onderhandelden in moeilijkere tijden (en dus tegen lagere prijzen).

De algemene schuldenlast van de sector en de afhankelijkheid van externe financiering blijft groot, terwijl banken niet echt bereid zijn om leningen te verstrekken aan bouwbedrijven. Bedrijven hebben veel werkkapitaal nodig, doordat vooruitbetalingen niet gebruikelijk zijn in België, terwijl de goedkeuring van projecten (door de overheid) en betalingen door de Belgische overheid zeer traag verlopen. De betalingstermijnen in deze sector zijn over het algemeen lang; ‘60 dagen einde maand’ komt erg vaak voor.

 

 

 

 

 

Market Monitor Bouw België 2018 - sterk

 

 

 

 

 

De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag zeer slecht. Maar hoewel het aantal wanbetalingen in de sector hoog is in vergelijking met andere sectoren, daalde het in 2017 en zou het stabiel moeten blijven in 2018. In 2017 steeg het aantal insolventies met meer dan 10% (een stijging van 7,6% voor alle Belgische ondernemingen samen). Deze sterke stijging was echter ook grotendeels te wijten aan wetswijzigingen, vooral in het Brusselse gewest. In 2018 zou het aantal insolventies in de bouwsector af moeten vlakken. 

Ons huidige acceptatiebeleid voor de bouwsector is neutraal (niet overdreven voorzichtig of overdreven open) voor alle deelsectoren. Om onze risicobereidheid te handhaven moeten we de zwaarst getroffen bedrijven/deelsectoren identificeren en contact opnemen met kopers voor up-to-date financiële informatie en prestatievooruitzichten. Gezien de verbeteringen die we in 2017 in de prestaties en het kredietrisico hebben gezien en de stabiele vooruitzichten voor 2018, hebben we de vooruitzichten voor de sector verhoogd van matig naar redelijk.

 

 

 

 

Dynamicline

 

 

 

 

Download

 

 

 

 

 

Rapport market monitor

 

 

 

 

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

 

 

 

Download icoon

 

 

 

 

Market Monitor Bouw Februari 2018

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.