Market Monitor Bouw 2017 - Zweden

Market Monitor

  • Zweden
  • Bouw

14 feb 2017

De toegevoegde waarde van de bouwsector groeide met 2,6% in 2016 en zou met 2,7% moeten groeien in 2017.

  • In 2015 en 2016 kende Zweden een gunstig economisch klimaat, met een jaarlijkse bbp-groei van meer dan 3%. Dit was goed nieuws voor de binnenlandse vraag in de bouwsector, vooral het segment woningbouw. De prestaties werden ook nog geholpen door de lage rentevoeten en overheidssubsidies. De toegevoegde waarde van de bouwsector groeide met 2,6% in 2016 en zou met 2,7% moeten groeien in 2017.
  • Door de zware concurrentie op de bouwmarkt werken vooral kleine bedrijven echter met krappe marges. De hefboomwerking in deze sector is niet overdreven hoog en banken zijn doorgaans bereid om leningen te verstrekken aan bedrijven. Zowel het aantal wanbetalingen als het aantal insolventies bleef stabiel in 2016 en zou moeten afvlakken in 2017.
  • Over het algemeen hanteren we een open acceptatiebeleid, zonder beperkingen voor  deelsectoren. Kleine en middelgrote bouwbedrijven moeten echter nauwer worden  opgevolgd.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.