Market Monitor Bouw 2017 - VS

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Bouw

14 feb 2017

In 2016 zette de Amerikaanse bouwsector zijn herstel verder, dat in 2012 werd ingezet; de toegevoegde waarde van de sector groeide met 5,3% en voor 2017 wordt een stijging van nog eens 2% verwacht.

  • Solide prestaties zouden moeten aanhouden in 2017
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 30-60 dagen
  • Nog altijd veel ‘foreclosures’ in sommige staten

Tot en met 2019 zou de woningbouw solide prestaties moeten blijven boeken. De voorbije 12 maanden daalde het aantal ‘foreclosures’ (gedwongen verkopen) met 11%, hoewel sommige staten (vooral New England) nog altijd een recordaantal laten optekenen. In 2017 zal de niet-woningbouw naar verwachting met 5,6% groeien, vooral dankzij hotels, kantoren en pretparken/recreatie.

Het werkloosheidspercentage in de bouwsector daalde tot bijna 5%, iets boven het nationale werkloosheidspercentage. In 2017 zou de groei van de Amerikaanse bouwsector nog een duwtje in de rug kunnen krijgen, als de nieuwe Amerikaanse regering haar plannen voor zware infrastructuurinvesteringen uitvoert. Na de verhoging van de rentevoeten door de Amerikaanse Federal Reserve in december 2016, verwacht men verdere stijgingen in 2017. Die zouden aankopen in het woningsegment kunnen versnellen.

Banken zijn doorgaans bereid om geld te lenen aan de bouwsector, maar alleen voor haalbare en veelbelovende projecten. Naarmate de markten voor commercieel en residentieel vastgoed verbeteren, verbetert ook het financieringsklimaat in de bouwsector. De stijgende lonen, gezondheidskosten voor personeel en andere kosten blijven echter zwaar wegen op de reeds krappe marges van veel Amerikaanse bouwbedrijven.

Betalingen in de Amerikaanse bouwsector gebeuren nog altijd na gemiddeld 30-60 dagen; termijnen van 90 dagen zijn niet ongebruikelijk. De voorbije twee jaar was het betalingsgedrag in deze sector vrij goed. Ook vlakte het totale aantal laattijdige betalingen in 2016 af. Het aantal insolventies daalde in 2016, maar zou moeten afvlakken in 2017. Kleine bedrijven in deze sector betalen over het algemeen nog steeds later; ze gaan ook vaker failliet en hebben vaker achterstallige schulden dan andere sectoren.

Dankzij deze positieve ontwikkelingen konden we de afgelopen jaren onze  risicobereidheid voor deze sector vergroten. Voorzichtigheid is echter nog altijd geboden, vooral bij kleine bouwbedrijven. Indien deze voorhanden zijn, moeten de jaarrekeningen jaarlijks worden onderzocht, terwijl bijkomende informatie over zachte leningen vaker moet worden onderzocht. Op basis van het handelsgedrag zal de relatie tussen onze  klanten en hun kopers beter worden ingeschat. Een vermindering of intrekking van de dekking zal worden overwogen indien de koper beduidend slechtere resultaten boekt, met verliezen, zware schulden, problemen in verband met het werkkapitaal, de kasstromen, liquiditeit of verslechterende betalingstrends.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.