Market Monitor Bouw 2017 - Saoedi-Arabië

Market Monitor

  • Saoedi-Arabië
  • Bouw

14 feb 2017

In 2017 blijft de vraag in de Saoedi-Arabische bouwsector naar verwachting laag.

  • Door de scherpe daling van de olieprijzen sinds eind 2014 zag de Saoedische overheid, als grootste sponsor van bouwactiviteiten, zijn fiscale positie verslechteren.
  • De teruglopende vraag deed de concurrentie toenemen; bouwbedrijven werken nu met kleinere marges om de resterende contracten in de wacht te kunnen slepen, met prijzenoorlogen tot gevolg. Hierdoor zal de winst van bouwbedrijven verder verslechteren in 2017.
  • Voor bouwbedrijven zijn banken de belangrijkste bron van financiering. Terwijl banken vroeger een zeer open leningsbeleid hanteerden, is dat nu zeer restrictief geworden, wegens het moeilijke marktklimaat en het stijgend aantal wanbetalingen. Samen met de verslechterende vraag zorgde deze gewijzigde leningstrategie voor een moeilijker beheer van het werkkapitaal en de cashflow-positie van de meeste bouwbedrijven, vooral voor kleine spelers.
  • De betalingstermijn in deze sector bedraagt gemiddeld 120-180 dagen. Het afgelopen jaar was het betalingsgedrag slecht; in 2016 steeg het aantal wanbetalingen en insolventies door het krappe werkkapitaal en de lagere vraag en prijzen. Verwacht wordt dat de komende zes maanden zowel de betalingsachterstanden als wanbetalingen met zo’n 30% zullen stijgen.
  • Door de verslechterende bedrijfsprestaties en situatie in verband met de kredietrisico’s hanteren we nu een restrictiever acceptatiebeleid voor alle deelsectoren van de bouw.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.