Market Monitor Automotive Verenigd Koninkrijk 2019

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Automotive/Transport

10 sep 2019

Het aantal leveranciers dat te maken krijgt met insolventie zal de komende 2 à 3 jaar verder toenemen, aangezien velen het moeilijk zullen hebben om zich aan te passen aan de veranderende marktomstand

  • Productie en verkoop lijden onder onzekerheid rond brexit
  • Meer insolventies verwacht in 2019 en 2020
  • Facturen worden gemiddeld na 60 dagen betaald  

Overzicht VK - Market Monitor Automotive 2019

Meer weten over de economische prestaties van de automotive industrie in het Verenigd Koninkrijk? Download hieronder het volledige rapport.

Dynamicline

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.