Market Monitor Automotive Slowakije 2018

Market Monitor

  • Slowakije
  • Automotive/Transport

04 sep 2018

De verwachting is dat de Slowaakse autoproductie verder zal groeien in 2018.

De verwachting is dat de Slowaakse autoproductie verder zal groeien in 2018. Hoewel de winst in 2018 naar verwachting stabiel blijft, kan een stijging van de loonkosten niet worden uitgesloten, vanwege het lage werkloosheidspercentage en het gebrek aan arbeidskrachten. De concurrentie en prijsdruk blijven groot.

Market Monitor Automotive - Slowakije 2018 - overzicht

De financieringsbehoeften en hefboomwerking van bedrijven in deze sector is gemiddeld. Veel bedrijven van Tier 1 hebben een groot eigen vermogen en een vrij lage financiering van hun werkkapitaal, vanwege just-in-time leveringen. Hoewel bedrijven van Tier 2 doorgaans meer schulden hebben omdat ze meer voorraden nodig hebben, zijn banken bereid om leningen te verstrekken aan dit segment en aan autobedrijven in het algemeen.

De betalingsduur in de autosector varieert tussen de 45 en 90 dagen. De voorbije twee jaar kende deze sector een goed betalingsgedrag. Het aantal wanbetalingen en insolventies is laag; dit zou de komende maanden zo moeten blijven.

Ons acceptatiebeleid voor deze sector blijft open, vooral voor OEM’s en bedrijven van Tier 1, maar neutraal voor bedrijven van Tier 2 en autohandelaren.

Market Monitor Automotive - Slowakije 2018 - prestaties

Hoewel de dreiging van Amerikaanse strafheffingen op auto’s en auto-onderdelen uit de EU voorlopig afgewend lijkt, zouden eventuele toekomstige heffingen onmiddellijk gevolgen hebben voor de sterk op de export gerichte Slowaakse auto-industrie. Hier zou vooral één grote OEM onder lijden die rechtstreeks naar de VS en aanverwante leveranciers exporteert, met nadelige gevolgen voor de omzet en marges. Ook zou het kredietrisico voor bedrijven in de waardeketen toenemen.

Dynamicline
(Image) (NL) MM Automotive 2018

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.