Market Monitor - Focus op automotive prestatie - Japan

Market Monitor

  • Japan
  • Automotive/Transport

01 okt 2015

De winstmarges van bedrijven in de Japanse auto-industrie zijn over het algemeen verbeterd, vooral dankzij de hogere omzet in Noord-Amerika.

  • De Japanse auto-industrie ziet de binnenlandse verkoop dalen als gevolg van de belastingverhogingen van de afgelopen jaren evenals structurele problemen zoals de afname van het aantal jongeren. Terwijl de verkoop in het buitenland negatief wordt beïnvloed door de huidige vertraging in China, stijgt de omzet in Noord-Amerika, wat deels toe te schrijven is aan de depreciatie van de yen ten opzichte van de Amerikaanse dollar.
  • De winstmarges van bedrijven in de Japanse auto-industrie zijn over het algemeen verbeterd, vooral dankzij de hogere omzet in Noord-Amerika. Japanse fabrikanten worden echter geconfronteeerd met een  toenemende wereldwijde prijsconcurrentie, met name in het segment auto-onderdelen.
  • De kapitaalbehoefte in deze sector is groot, maar bedrijven in de Japanse auto-industrie torsen over het algemeen geen overdreven schuldenlast. Dankzij de bevredigende bedrijfsresultaten zijn de banken doorgaans bereid om kredieten met goede financieringsvoorwaarden te verstrekken, wat mede mogelijk wordt gemaakt door de lage rente. Daarnaast moedigt de Japanse regering banken aan om bedrijven met grote financieringsbehoeften te ondersteunen.
  • In de Japanse auto-industrie bedraagt de gemiddelde betalingstermijn 30 tot 60 dagen bij autoretailers en 60 tot 90 dagen bij groothandelaren en fabrikanten. De afgelopen twee jaar was het betalingsgedrag in deze sector zeer goed. Het aantal gevallen van betalingsachterstand, niet-betaling en insolventie is erg laag, en de verwachting is dat daar de komende maanden geen verandering in komt aangezien het  ondernemingsklimaat vermoedelijk stabiel blijft en de banken bereid zijn kredieten te verstrekken.
  • Aangezien de indicatoren over het algemeen gunstig zijn, denken we dat de kredietrisico‚Äôs en bedrijfsresultaten in de automobielsector stabiel zijn. Ons risicoacceptatiebeleid blijft zeer soepel ten aanzien van grote fabrikanten en soepel ten aanzien van leveranciers van auto-onderdelen en groothandelaren. In deze laatste segmenten hanteren we echter een voorzichtiger beleid ten aanzien van kleinere bedrijven, die er financieel gezien vaak zwakker voor staan dan grotere bedrijven en die kwetsbaarder zijn voor  plotselinge veranderingen in het marktsentiment.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.