Market Monitor Automotive Italië 2019

Market Monitor

  • Italië
  • Automotive/Transport

10 sep 2019

Leveranciers die actief zijn in de segmenten verbrandingsmotoren en autometalen worden zwaar getroffen door de verslechterende vraag en de sterke concurrentie

  • Komende jaren meer insolventies verwacht
  • Kleinere spelers dreigen financiële steun te verliezen
  • Betalingsduur blijft erg lang vergeleken met rest van de wereld

Overzicht Italie - Market Monitor Automotive 2019Overzicht Italie - Market Monitor Automotive 2019

Meer weten over de economische prestaties van de automotive industrie in Italië? Download hieronder het volledige rapport.

Dynamicline

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.