Market Monitor 2018 ICT China

Market Monitor

  • China
  • Electronica/ICT

12 jun 2018

Betalingen in de ICT-sector gebeuren na gemiddeld 30 à 60 dagen. Gezien het moeilijkere marktklimaat verwacht men in 2018 een toename van het aantal betalingsachterstanden.

  • Amerikaanse strafheffingen zouden grote gevolgen kunnen hebben op
    korte termijn
  • Groei van de binnenlandse verkoop neemt af
  • Betalingsachterstanden nemen naar verwachting toe in 2018

 

 

Market Monitor ICT China 2018 - overzicht

 

 

In 2017 groeide de Chinese ICT-sector opnieuw sterker dan het bbp, dankzij technologische innovaties zoals cloud computing, big data, Internet of Things, artificiële intelligentie en vooruitgang op het vlak van productie. Volgens het Ministerie van Industrie en Informatietechnologie (MIIT) bedroeg de totale output van de sector in 2017 meer dan CNY 18 biljoen (2016: CNY 16,96 biljoen). Hoewel de ICT-output een sterke groei van 9,1% liet optekenen, was die toch lager dan in 2015 (+10,4%) en 2016 (+10,0%).

 

 

Market Monitor ICT China 2018 - bbp

 

 

Ondanks deze nog altijd sterke groei kampte de sector in 2017 met een uitdagend economisch klimaat, dat naar verwachting ook in 2018 aanhoudt. De binnenlandse vraag naar pc’s kromp als gevolg van de hogere prijzen, te wijten aan een wereldwijd tekort aan onderdelen sinds het einde van 2016. De vraag naar consumentendesktops daalde eveneens, terwijl de grotere marktpenetratie en het gebrek aan belangrijke updates/nieuwe producten een negatieve invloed had op de vraag naar smartphones.

De concurrentie voor ICT-producenten wordt zwaarder en er zijn steeds meer grote uitdagingen. Het overaanbod in sommige deelsectoren zoals panelen, printplaten en lithiumbatterijen heeft tot prijsoorlogen geleid. Tegelijk tasten de stijgende loonkosten het Chinese kostenvoordeel aan, vooral ten opzichte van
concurrenten uit Zuidoost-Azië.

 

 

Market Monitor ICT China 2018 - ICTsector

 

 

In april 2018 legde de Amerikaanse overheid een verbod aan Amerikaanse bedrijven op om onderdelen te verkopen aan ZTE, een Chinese producent van gsm’s en telecommunicatieapparatuur (Washington beschuldigde ZTE ervan de Amerikaanse sancties te hebben overtreden door illegaal Amerikaanse technologie naar Iran en Noord-Korea te hebben verscheept). Amerikaanse bedrijven leveren een groot deel van de onderdelen die in de apparatuur van ZTE worden gebruikt, en als gevolg heeft ZTE tijdelijk haar activiteiten stopgezet. Bovendien heeft de Amerikaanse administratie overwogen 25% strafheffingen op te leggen aan Chinese telecomartikelen en smartphone-onderdelen, waaronder schermen en printplaten, wat grote gevolgen zou kunnen hebben voor de omzetgroei van fabrikanten van telecomapparatuur. Dit gezegd zijnde, stelde de Amerikaanse president Trump eind mei dat zijn regering het embargo op ZTE zou opheffen indien de onderneming bepaalde voorwaarden zou aanvaarden, terwijl gesprekken om de  algemene handelsgeschillen tussen Amerika en China op te lossen gaande zijn.

Hoewel het opleggen van Amerikaanse invoerheffingen de Chinese ICT-sector op korte termijn zou kunnen vertragen, zou de impact op lange termijn worden beperkt door het feit dat Chinese ICT-producenten zich steeds meer richten op opkomende technologieën zoals artificiële intelligentie (AI), 5G en het Internet of Things om hun omzet te doen groeien, ten koste van traditionele telecomapparatuur.

 

 

Market Monitor ICT China 2018 - prestatie

 

 

Ook ICT-distributeurs en - detailhandelaren kampen met grote uitdagingen en risico’s. De meeste kleine spelers in dit segment zijn ICT-distributeurs met slechts een of twee merken; aangezien de ICT-markt snel verandert, staan dergelijke bedrijven bloot aan grote risico’s, omwille van hun sterke geconcentreerde productassortimenten. Een ander risico is het grotere morele risico tijdens een baisse, doordat sommige spelers voor eenmalige deals kunnen kiezen om veel geld te verdienen en daarna uit de sector te stappen. Transparantie blijft een van de grootste uitdagingen in de Chinese ICT-sector; de eigenaar(s) en groepsstructuur van bedrijven zijn immers niet altijd duidelijk en er zijn vaak verschillende financiële cijfers. Kruisgaranties worden alom gebruikt bij bankleningen aan ICT-handelaren. Dit betekent dat liquiditeitsproblemen van één bedrijf gevolgen kunnen hebben voor andere
bedrijven.

Betalingen in de ICT-sector gebeuren na gemiddeld 30 à 60 dagen. Gezien het moeilijkere marktklimaat verwacht men in 2018 een toename van het aantal betalingsachterstanden. Voorlopig wordt echter geen sterke toename van het aantal insolventies verwacht. Ons acceptatiebeleid blijft over het algemeen open, maar we volgen het verloop van het handelsgeschil met de VS en het Amerikaanse verbod in verband met ZTE en mogelijk ook andere bedrijven op de voet. We zijn vooral voorzichtig wat kleine ICT-distributeurs, systeemintegreerders en online retailers betreft. In die segmenten is de concurrentie immers groot en is de financiële toestand van bedrijven vaak zwakker.

 

 

Dynamicline
(Image) (NL) MM ICT 2018

 

 

Download icoon

Download hier het rapport

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.