Market Monitor - Voedingsindustrie - Verenigde Staten

Market Monitor

  • Verenigde Staten
  • Voeding

10 dec 2015

Over het algemeen genomen wordt verwacht dat de winstmarges van voedingsbedrijven in 2016 stabiel blijven.

Marktprestaties in een flits

De vraag naar producten van de Amerikaanse foodsector blijft goed. Met name het segment ‘biologische en gezonde voeding’ ziet de vraag groeien. Levensmiddelenbedrijven profiteren van de lagere grondstofprijzen, verpakkingskosten en transportkosten, hoewel sommige van deze voordelen
grotendeels aan de consument moeten worden doorgegeven in meer competitieve segmenten. Vooral distributeurs zien de druk op hun krappe marges licht afnemen. Over het algemeen genomen wordt verwacht dat de winstmarges van voedingsbedrijven in 2016 stabiel blijven. In het retail- en foodservicesegment is de concurrentie zeer groot en zijn bedrijven geneigd om onder de prijzen van hun concurrenten te gaan zitten in de hoop marktaandeel te winnen.

Veel levensmiddelenbedrijven, in het bijzonder distributeurs, torsen een hoge schuldenlast maar worden door de kapitaalmarkten ondersteund omdat hun cashflow positief is. De financieringskosten stijgen echter naarmate de schuldgraad toeneemt. Er zijn veel fusies en overnames in de voedingsindustrie en dankzij het gunstige economische klimaat zijn de banken meestal bereid deze te ondersteunen. Private-equitybedrijven investeren zwaar in de foodsector.

In de Amerikaanse voedingsindustrie worden facturen na gemiddeld 15 tot 60 dagen betaald, afhankelijk van de verkochte producten (bijvoorbeeld bederfelijke of verpakte producten). Het aantal gevallen van niet-betaling en insolventie is de afgelopen zes maanden stabiel gebleven, en voor de komende maanden wordt geen toename verwacht. Het recente hoge aantal fusies en overnames heeft geleid tot minder insolventies en verdere efficiëntieverbeteringen dankzij de synergie-effecten.

Gezien de algemeen bevredigende situatie wat het kredietrisico betreft en gelet op de goede bedrijfsvooruitzichten blijft ons risicoacceptatiebeleid soepel ten aanzien van voedselproducenten en foodretailers in het algemeen. In het licht van de recente vogelgriepepidemie in de VS zijn we echter voorzichtiger bij de beoordeling van vleesbedrijven die door deze epidemie zouden kunnen worden getroffen. In het zuivelsegment houden we exportgerichte bedrijven nauwlettender in de gaten aangezien de export verzwakt is terwijl de binnenlandse vraag sterk blijft.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.