Market Monitor - Machine - Frankrijk 2016

Market Monitor

  • Frankrijk
  • Machines/Engineering

18 aug 2016

In de Franse machinesector ging het in 2014 ingezette herstel verder, dankzij de sterkere groei van de industriële productie en export.

  • Groei in de meeste segmenten
  • Producenten van landbouwmachines kampen met problemen
  • Overcapaciteit blijft een probleem

MM - Machine - Frankrijk overview

In de Franse machinesector ging het in 2014 ingezette herstel verder, dankzij de sterkere groei van de industriële productie en export. Verwacht wordt dat de toegevoegde waarde met 1,3% zal groeien in 2016 en 2017, na een groei van 1,0% in 2015. De machinesector zou moeten profiteren van het economische herstel in Frankrijk; voor 2016 en 2017 verwacht men immers dat het bbp met 1,5% zal groeien, naast een sterkere groei van de industriële productie en export.

Meer dan 30.000 bedrijven, vooral in het mkb, zijn actief in het segment van de algemene mechanische techniek (metaalbewerkingsmachines, apparatuur, precisiemachines). In 2016 zouden de omzet en productie in dit segment moeten stijgen, terwijl de export stabiel blijft en de binnenlandse investeringen in machines aantrekken. In 2015 liet het exportgerichte segment van de hijs- en behandelingsapparatuur een productiestijging van 6,5% optekenen. Voor 2016 en 2017 wordt een verdere stijging verwacht, dankzij de verdere groei van de export en een  bescheiden heropleving van de vraag vanuit de Franse bouwsector.

MM - Machine - Frankrijk 2016 - BBP

Het segment koelapparatuur zal naar verwachting ook profiteren van het herstel in de Franse bouwsector, met grotere marges en inkomsten in 2016 dankzij de verkoopvolumes, terwijl de verkoopprijzen stabiel zouden moeten blijven.

Dat gezegde zijnde kregen producenten van landbouwmachines in 2015 te maken met een zeer competitief klimaat en een dalende omzet en marges, wat vooral gevolgen had voor kleine groothandelaren. Verwacht wordt dat zowel de omzet als de productie verder dalen in 2016, met respectievelijk 2% en 4%, aangezien kopers van landbouwapparatuur minder zullen investeren wegens lagere inkomsten.

Franse machinesector op lange termijn. In deze kapitaalintensieve sector is er immers veel behoefte aan financiering. Als gevolg daarvan kunnen bedrijven in deze sector grote schulden oplopen die hun financiële structuur en algemene solvabiliteit verzwakken, waardoor hun liquiditeit te veel onder druk komt te staan. In veel gevallen kunnen vooruitbetalingen echter de cashsituatie van leveranciers verbeteren, terwijl banken bereid lijken om leningen toe te staan.

MM - Machine - Frankrijk 2016 - Voor en nadelen

Betalingen in de Franse machinesector gebeuren na gemiddeld 70-80 dagen. De voorbije twee jaar waren er maar weinig late betalingen. Het aantal wanbetalingen daalde in 2015 en verwacht wordt dat ze in 2016 nivelleren. Dat  gezegd zijnde kampen machineproducenten die aan de bouwsector verkopen nog steeds met het slechte betalingsgedrag in deze sector. Het aantal insolventies in de machinesector is relatief laag en zou niet moeten stijgen in 2016.

Gelet op de positieve vooruitzichten blijft ons acceptatiebeleid over het algemeen open, hoewel we voorzichtiger staan tegenover machineproducenten die actief zijn in het landbouwsegment, wegens de bovenvermelde problemen.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.