Market Monitor - Focus op machine industrie - Hongarije

Market Monitor

  • Hongarije
  • Machines/Engineering

31 jul 2015

Hongarije is uitgegroeid tot een belangrijk productiecentrum voor grote spelers uit de auto-industrie, zoals Audi, Daimler (Mercedes-Benz), Suzuki en General Motors.

Hongarije

  • De Hongaarse machine-industrie maakt vooral landbouwmachines en machines voor de auto-industrie.
  • Door de toegenomen landbouwproductie in Hongarije is er meer vraag naar machines.
  • In het autosegment is er een nauwe samenwerking tussen machinefabrikanten en internationale  autoconstructeurs. Hongarije is uitgegroeid tot een belangrijk productiecentrum voor grote spelers uit de auto-industrie, zoals Audi, Daimler (Mercedes-Benz), Suzuki en General Motors.
  • In januari-april 2015 was er slechts een lichte stijging van de verkoop van machines. Sinds juni 2014 zijn de verkoopprijzen echter met meer dan 10% gestegen en zijn er ook meer orders geplaatst. Voor de komende maanden verwachten we dan ook dat de winstmarges nog verder zullen verbeteren.
  • De algemene schuldenlast van bedrijven in deze sector is laag en banken zijn doorgaans bereid om leningen te verstrekken.
  • De gemiddelde betalingsduur in de machinesector ligt tussen 30 en 60 dagen. Er zijn maar weinig betalingsachterstanden en dat aantal zou de komende maanden nog moeten dalen. Ook het aantal insolventies is laag en er wordt niet verwacht dat dit in 2015 zal stijgen.
  • Vanwege de goede groeivooruitzichten en het lage kredietrisico hanteren we een soepel acceptatiebeleid voor alle deelsectoren.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.