Market Monitor - Focus op ICT sector - Nederland

Market Monitor

  • Nederland
  • Electronica/ICT

01 mei 2015

In 2015 zou het volume van de Nederlandse ICT-sector met 3% moeten groeien, dankzij de algemene economische heropleving in Nederland (het bbp zou met 1,7% moeten groeien).

Marktprestaties in een flits

Nederland

  • De winstmarges van Nederlandse ICT-bedrijven bleven over het algemeen stabiel in 2014.
  • In 2015 zou het volume van de Nederlandse ICT-sector met 3% moeten groeien, dankzij de algemene economische heropleving in Nederland (het bbp zou met 1,7% moeten groeien).
  • Een andere groeifactor voor ICT zijn de toenemende bedrijfsinvesteringen in ‘big data’ en ‘cloud computing’ oplossingen.
  • Betalingen in de ICT-sector gebeuren gemiddeld op 60 dagen; het aantal betalingsachterstanden zou de komende maanden stabiel moeten blijven.
  • Het aantal insolventies blijft laag in vergelijking met andere sectoren. Het aantal insolventies in de ICT-sector daalde van 379 gevallen in 2013 naar 275 gevallen in 2014. Het klimaat voor ICT-insolventies zou stabiel moeten blijven in 2015.
  • We handhaven een over het algemeen open acceptatiebeleid, terwijl we de risico’s geval per geval beoordelen en bepalen.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.