Market Monitor - Focus op de voedingsindustrie - Spanje

Market Monitor

  • Spanje
  • Voeding

10 dec 2015

In de Spaanse voedingsindustrie worden facturen na gemiddeld 70 dagen betaald.

Marktprestaties in een flits

In 2014 steeg de productie van de Spaanse foodsector met 3,8% tot 93 miljard euro. De groei was vooral te danken aan de toegenomen export (+5,9%), aangezien de binnenlandse vraag zwak bleef. De verwachting is echter dat de binnenlandse vraag in 2015 zal stijgen, omdat de economische opleving aanhoudt.

De aanhoudende consumentenprijsdeflatie in 2014 en 2015 heeft de marges van bedrijven aangetast. De rentabiliteitsratio’s zijn verslechterd als gevolg van de sterke concurrentie en de prijzenoorlogen in de foodsector, met name in het retailsegment. De afgelopen maanden zijn de consumentenprijzen echter licht gestegen, wat in de nabije toekomst tot hogere winstmarges kan leiden.

Door de intense prijzenoorlog in het retailsegment zijn een aantal spelers in moeilijkheden gekomen. De sector is nog steeds gefragmenteerd, al is er een concentratieproces aan de gang dat zal leiden tot grotere bedrijven die beter kunnen concurreren in binnen- en buitenland.

Levensmiddelenbedrijven hebben veel externe financiering nodig. Gelukkig is de toegang tot zowel kortlopende kredieten (werkkapitaalfinanciering) als langlopende kredieten verder verbeterd. In de periode januari-juli 2015 nam de bancaire kredietverlening aan voedingsbedrijven met meer dan 17% jaar-op-jaar toe.

In de Spaanse voedingsindustrie worden facturen na gemiddeld 70 dagen betaald. Het aantal meldingen van niet-betaling is de afgelopen paar jaar gedaald en we verwachten dat deze positieve trend zal aanhouden. Ook de vooruitzichten zijn verbeterd: de aanhoudende opleving van de Spaanse economie en de versoepeling van de toegang tot bankleningen zou moeten resulteren in betere bedrijfsresultaten en dus ook lagere wanbetalings- en insolventiecijfers.

Gelet op de veerkracht en het stabiele betalingsgedrag van de foodsector hanteren wij een ondersteunend risicoacceptatiebeleid. We hanteren echter een restrictief acceptatiebeleid ten aanzien van de subsector groenten en fruit, die sinds 2014 te lijden heeft onder de overproductie en exportkrimp (mede veroorzaakt door het Russische importverbod). Bovendien liggen de insolventiecijfers van dit segment ruim boven het gemiddelde van de voedingssector. Onze vooruitzichten voor dit segment blijven negatief omdat de trend in het betalingsgedrag negatief blijft en er niet meteen verbetering in zicht is.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.