Market Monitor - Focus op chemische sector - Spanje

Market Monitor

  • Spanje
  • Chemie/Farmacie

01 jun 2015

Het bewijs van de Spaanse concurrentievoordeel op de internationale markt wordt geleverd door de het feit dat de export van de sector met meer dan 170% groeide sinds 2000.

Spanje

  • Verdere groei, maar marges blijven krap
  • Bescheiden herstel van de farmaceutische deelsector
  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 60 dagen

MM_Chemie_Spanje_overzicht (NL)

De Spaanse chemische sector telt meer dan 3.000 bedrijven en is goed voor meer dan 12% van het industriële bbp. De sector bleek relatief veerkrachtig tijdens de economische baisse, vooral door zijn exportgerichtheid: de Spaanse chemische sector haalt immers 57% van zijn inkomsten uit buitenlandse markten, goed voor een omzet van 32 miljard euro en 14,7% van de totale industriële export. Het bewijs van zijn concurrentievoordeel op de internationale markt wordt geleverd door de het feit dat de export van de sector met meer dan 170% groeide sinds 2000.

De Spaanse chemische sector bestaat vooral uit kleine en middelgrote bedrijven; 85% van de bedrijven telt minder dan 50 werknemers. De deelsector koolwaterstoffen wordt echter gekenmerkt door grote groepen zoals Repsol en Cepsa.

Volgens de Spaanse sectorfederatie Feique boekte de Spaanse chemische sector een bescheiden omzetgroei van 2% in 2014, tot € 56.386 miljoen. De export steeg met 3,6% na een groei van 8,2% in 2013. Men verwacht dat de sector verder zal groeien in 2015, dankzij het positievere nationale en internationale economische klimaat. Hoewel de export de algemene verkoop zal blijven opdrijven, is de kans groot dat de binnenlandse vraag opnieuw een belangrijke rol zal gaan spelen, gezien het economische herstel in Spanje. Dat gezegd zijnde werken tal van bedrijven met zeer krappe marges, als gevolg van de hogere grondstoffenprijzen en toenemende wereldwijde concurrentie.

MM_Chemie_Spanje_prestaties (NL)

De farmaceutische deelsector herstelde zich geleidelijk sinds het tweede kwartaal van 2013. Volgens de Spaanse sectorfederatie Farmaindustria daalden de totale overheidsuitgaven voor farmaceutica met 30% tussen 2010 en het eerste kwartaal van 2013. Deze trend begon echter geleidelijk aan om te buigen in het tweede kwartaal van 2013, met een groei van 1% op jaarbasis, tussen januari 2014 en januari 2015. Ook de vraag naar voorschriften kent een matige groei. Wat de eerdere betalingsachterstanden in de sector betreft, dient vermeld te worden dat de Spaanse overheid  belangrijke stappen heeft gezet om daaraan iets te doen en om het geneesmiddelenverbruik te rationaliseren.

Het betalingsgedrag in de chemische sector is afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de activiteit en zelfs de locatie van het bedrijf. Betalingen in de sector gebeuren gemiddeld na 60 dagen: beter dan de meeste Spaanse sectoren, waar ruim 50% van de bedrijven pas na 75 dagen betaalt.

MM_Chemie_Spanje_plus_min_punten (NL)

We stelden geen stijging van de wanbetalingen en daaropvolgende kredietverzekeringsclaims vast in 2014 noch in het eerste kwartaal van 2015. De claimstrend in de chemische sector is beter dan het Spaanse sectorgemiddelde en we verwachten dat het aantal insolventies laag zal blijven in 2015. Dankzij de zeer hoge internationaleringsgraad en de betere binnenlandse vraag is ons acceptatiebeleid voor de chemische sector eerder soepel.

We blijven echter voorzichtig ten overstaan van kopers met een slechte rating en zij die geen up-to-date financiële informatie of handelservaringen kunnen verschaffen.

Zelfs in het geval van deelsectoren met een doorgaans lagere kredietrating – farmaceutica en brandstoffen bijvoorbeeld – hebben we er alles aan gedaan om onze blootstelling te optimaliseren, door de meest recente financiële informatie te bekomen, zodat we onze kredietgoedkeuring kunnen handhaven of zelfs verhogen. Voor kleine en middelgrote bedrijven met een hoge hefboomwerking en kleine marges hanteren we een voorzichtig acceptatiebeleid, door erover te waken dat voldoende liquide middelen en cash worden gegenereerd om aan hun financiële verplichtingen te voldoen.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.