Market Monitor - Duurzame consumptiegoederen- Spanje

Market Monitor

  • Spanje
  • Duurzame consumptiegoederen

31 mrt 2016

In 2015 waren de financiële instellingen steeds vaker geneigd om leningen te geven aan retailers, maar sinds het begin van 2016 werden ze weer selectiever

  • In 2015 liet de detailhandel in duurzame consumptiegoederen een positieve trend optekenen, met een sterke groei dankzij het economische herstel in Spanje, een fiscaal expansiebeleid, lagere olieprijzen en een bescheiden heropleving van de woningmarkt. Vooral de detailhandel in huishoudelijke apparatuur en meubilair profiteerden daarvan.

 

  • De trend voor 2016 is ook positief, hoewel men een vertraagde groei van de retailverkoop verwacht ten opzichte van 2015, door aanslepende politieke problemen (geen enkele partij heeft de meerderheid in het parlement) en groeiende onzekerheid over de internationale economie. Hoewel de koopkracht erop vooruitgegaan is en de werkloosheid gedaald is, blijven deze verbeteringen vatbaar voor een terugval.

 

  • In 2015 waren de financiële instellingen steeds vaker geneigd om leningen te geven aan retailers, maar sinds het begin van 2016 werden ze weer selectiever. De winstmarges in de sector van de duurzame consumptiegoederen namen doorgaans toe in 2015 en zouden stabiel moeten blijven in 2016.

 

  • In 2015 was het betalingsgedrag in de detailhandel voor duurzame consumptiegoederen relatief goed. We noteerden een dalend aantal wanbetalingen en betalingsachterstanden in 2015; we verwachten dat het aantal betalingsachterstanden de komende maanden niet zal toenemen. Betalingen in de sector worden na gemiddeld 90 dagen uitgevoerd.

 

  • De situatie op het vlak van insolvabiliteit is stabiel, er worden geen grote stijgingen van het aantal faillissementen verwacht.

 

  • Ons acceptatiebeleid blijft neutraal voor alle grote deelsectoren van de detailhandel in duurzame consumptiegoederen. Ondanks de recente heropleving, blijft de concurrentie op de markt zwaar, en blijft het huidige economische herstel vatbaar voor tegenslagen. De sector blijft sterk afhankelijk van consumentenkredieten en de prestaties van nog altijd zwakke sectoren (bijvoorbeeld vastgoed en woningen).
Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.