Market Monitor - Chemie - Zweden 2016

Market Monitor

  • Zweden
  • Chemie/Farmacie

21 jul 2016

Men verwacht dat 2016 opnieuw een goed jaar voor de sector zal zijn voor Zweden, maar de vertraging van opkomende economieën zou de groei van belangrijke afnemers van chemicaliën kunnen vertragen.

  • Betalingen gebeuren na gemiddeld 30 à 60 dagen
  • Groei zou moeten aanhouden in 2016
  • Toenemende concurrentie vanuit Azië en het Midden-Oosten

De Zweedse chemische sector is een sterke handelssector in volle expansie, goed voor ongeveer 34.000 voltijdse banen bij een 1000-tal bedrijven in 2015. De tien grootste bedrijven en ondernemingen zijn goed voor meer dan 50% van alle werknemers. Chemicaliën vertegenwoordigden 16% van de totale Zweedse export in 2015 (circa EUR 12 miljard); als een van de basissectoren is het een belangrijke grondslag voor andere sectoren en industriële ontwikkelingen.

Terwijl de buitenlandse vraag de afgelopen jaren de grootste drijvende kracht achter de Zweedse output van chemicaliën was, krijgen Zweedse chemiebedrijven nu steeds vaker met nieuwe concurrenten uit het Midden-Oosten en Azië te maken.

Men verwacht dat 2016 opnieuw een goed jaar voor de sector zal zijn; de toegevoegde waarde van de sector zou met 0,4% moeten stijgen in 2016 en met 1,9% in 2017. Zweedse chemiebedrijven zullen nog een jaar lang van lage olieprijzen kunnen genieten. Veel bedrijven zijn immers afhankelijk van grondstoffen op basis van olie, vooral in de deelsectoren kunststof en rubber. De grotere vraag vanuit Europa en de VS zou de daling op andere markten deels moeten compenseren. Maar de vertraging van opkomende economieën zoals China en Brazilië zou de groei van belangrijke afnemers van chemicaliën zoals de landbouw en lichaamsverzorging kunnen vertragen, wat dan weer gevolgen zou hebben voor enkele grote Zweedse chemiebedrijven.

Vergeleken met andere Zweedse bedrijfstakken blijft het eigen vermogen, de solventie en de liquiditeit van chemische bedrijven boven het gemiddelde. De winstmarges zijn goed en zouden de
komende maanden stabiel moeten blijven, terwijl banken doorgaans bereid zijn om leningen toe te staan aan de sector. Betalingen gebeuren na gemiddeld 30 à 60 dagen en het betalingsgedrag in de sector is over het algemeen goed, met weinig late betalingen. Het aantal insolventies is laag en voor 2016 verwacht men geen stijging van het aantal faillissementen.

Gezien de over het algemeen goede financiële gezondheid van kopers van Zweedse chemicaliën en het lage aantal insolventies, handhaven we voorlopig een soepel acceptatiebeleid.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.