Market Monitor - Bouwsector Australië

Market Monitor

  • Australië
  • Bouw

18 feb 2016

Het aantal insolventies in de bouw zal naar verwachting afvlakken in 2016, maar het algehele niveau blijft hoog.

  • De prestaties van de bouwsector in Australië blijven zwak, voornamelijk als gevolg van de enorme daling in de bouw van zware mijnbouwgerelateerde industriële, spoor- en haveninfrastructuur na het einde van de sterke stijging van de grondstoffenprijzen.
  • De commerciële bouw kromp in 2015, maar zal naar verwachting op middellange termijn opveren dankzij hogere investeringen en de toename van de economische groei. Verwacht wordt dat de woningbouwuitgaven in 2016 verder zullen stijgen onder impuls van de lage rente, de opgekropte binnenlandse vraag en de buitenlandse investeringen.
  • In de bouw worden facturen na gemiddeld 90 tot 120 dagen betaald. Het aantal meldingen van niet-betaling is toegenomen en staat op een hoog niveau.
  • Het aantal insolventies in de bouw zal naar verwachting afvlakken in 2016, maar het algehele niveau blijft hoog. De schulden zijn toegenomen en de marges zijn gekrompen. Dit is met name het geval bij kleinere bedrijven die weinig mogelijkheden hebben om zich te onderscheiden en dan maar vertrouwen op de prijsconcurrentie om orders binnen te halen.
  • Ons acceptatiebeleid blijft voorzichtig, vooral ten aanzien van kleine bedrijven en het mijnbouwgerelateerde segment.
  • Naast de focus op het type bouw, is het ook belangrijk om rekening te houden met regionale verschillen. Zo wordt verwacht dat de techniekbouw in Nieuw-Zuid-Wales zal profiteren van investeringen in infrastructuur (wegen, telecommunicatie), in tegenstelling tot staten als Queensland en West-Australië.

Business people walking

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.