Market Monitor - Bouw Verenigde Arabische Emiraten

Market Monitor

  • Verenigde Arabische Emiraten
  • Bouw

18 feb 2016

De scherpe daling van de olieprijzen heeft negatieve gevolgen voor de bouwactiviteiten in de VAE.

  • De scherpe daling van de olieprijzen heeft negatieve gevolgen voor de bouwactiviteiten in de VAE. De overheid als grootste opdrachtgever van bouwprojecten (met name infrastructuurwerken) ziet haar begrotingssituatie verslechteren door de dalende olie-inkomsten. De commerciële en residentiële bouw worden geconfronteerd met een verminderde vraag en een afkoeling van de vastgoedmarkt.
  • De dalende vraag, de betalingsachterstand en de sterke concurrentie hebben de winstgevendheid van bedrijven uitgehold, in termen van zowel lagere marges als hogere voorzieningen voor oninbare vorderingen.
  • Bouwbedrijven zijn grotendeels afhankelijk van banken om hun behoefte aan werkkapitaal te financieren. De banken zijn echter een zeer restrictief kredietbeleid gaan voeren omdat de bouwsector wordt geconfronteerd met een lage vraag en omdat veel bouwbedrijven al veel schulden hebben.
  • In de bouwsector worden facturen nu na gemiddeld 90 tot 180 dagen betaald (90 tot 120 dagen begin 2015). Door de huidige liquiditeitskrapte stellen veel bedrijven hun betalingen uit. Dit heeft een domino-effect, met als gevolg dat veel kleinere spelers moeite hebben om hun betalingsverplichtingen na te komen. Verwacht wordt dat het aantal gevallen van niet-betaling de komende zes maanden met meer dan 30% zal stijgen. Ook het aantal bedrijfssluitingen neemt toe.
  • Gelet op het huidige moeilijke ondernemingsklimaat hebben we onze risicobereidheid ten aanzien van alle segmenten van de bouwsector verlaagd. We zijn vooral voorzichtig bij grote debiteuren met een aanzienlijke blootstelling aan overheidsprojecten, afnemers die actief zijn in het infrastructuursegment en bedrijven die ondersteunende diensten voor olievelden leveren.

 

 

 

 

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.