Market Monitor - Bouw Verenigd Koninkrijk

Market Monitor

  • Verenigd Koninkrijk
  • Bouw

18 feb 2016

Ondanks de algemene opleving van de productie voelt de bouw nog steeds de effecten van de afgelopen recessie.

  • Veel insolventies in 2015
  • Nog steeds zeer lange betalingstermijnen
  • Zonnesectorgerelateerd segment loopt gevaar

De bouwsector in het Verenigd Koninkrijk is goed voor meer dan 6% van het Britse bbp en bood in 2015 werk aan 2,1 miljoen mensen. De sector leed zwaar na de kredietcrisis van 2008 maar leefde in 2013 en 2014 op. Dit herstel zwakte echter in 2015 af: de bouwproductie kromp met 2,2% in het derde kwartaal van het jaar, maar tegen het einde van het jaar nam de activiteit weer toe. Het tekort aan geschoolde arbeidskrachten leidt vaak tot uitstel van bouwprojecten.

Ondanks de algemene opleving van de productie voelt de bouw nog steeds de effecten van de afgelopen recessie. Dit bleek vooral in de eerste helft van 2015, toen het aantal insolventies in de bouw fors steeg. Sommige grotere bedrijfsfaillissementen hadden een domino-effect en leidden tot het failliet van hun leveranciers en onderaannemers wegens grote openstaande facturen.

De aanhoudende problemen zijn vooral merkbaar in het offerteproces: bouwondernemingen namen tijdens de recessie contracten aan op basis van voorwaarden die in 2014 en 2015 niet langer houdbaar waren, vooral als gevolg van de grondstofprijsstijgingen en de hogere loonkosten. Veel bouwbedrijven werken nog altijd op dergelijke oude contracten met kleine marges en daarom komen verliezen op deze contracten nog steeds relatief vaak voor, ondanks het feit dat de orderboeken beter gevuld raken. Late betalingen bleven een groot probleem in de sector, met name bij hoofdaannemers die zelf problemen hebben met oude contracten. Het aantal meldingen van niet-betaling vertoonde een stijgende tendens in 2015 en zal naar verwachting hoog blijven in 2016.

Tegelijkertijd hebben veel kleinere bedrijven nog steeds moeite om bankkredieten te krijgen of krijgen ze die alleen tegen oninteressante voorwaarden. Dit gebrek aan financiering heeft gevolgen voor kleine en middelgrote ondernemingen die hun investeringen, met name in kapitaalgoederen, moeten hervatten om klaar te staan voor een groeiende markt.

Dankzij de opwaartse trend in de bouwproductie sinds 2013/14 kunnen aannemers nu selectiever zijn in de keuze van de contracten waarnaar ze willen meedingen en hebben ze dus meer invloed op de betalingstermijnen. Dit wordt echter enigszins tenietgedaan door de hogere loon- en materiaalkosten, die de marges van bedrijven aantasten. Verwacht wordt dat het aantal insolventies in de bouw dit jaar zal afvlakken, na de stijgende trend in 2015.

In 2014 nam onze risicobereidheid nog toe, maar sinds begin 2015 toen het aantal faillissementen van bouwbedrijven weer begon te stijgen, zijn we weer restrictiever geworden in ons risicoacceptatiebeleid. We blijven de komende maanden voorzichtig voor deze sector en zullen de risico’s van geval tot geval beoordelen. De snelheid waarmee sommige recent failliet gegane bouwbedrijven achteruitgingen, benadrukt hoe essentieel het is dat we de meest up-to-date managementrapporten ontvangen van afnemers. Als we deze rapporten regelmatig ontvangen, kunnen we beter gefundeerde beslissingen nemen over kredietlimietaanvragen op basis van zo actueel mogelijk informatie.

We zijn momenteel vooral voorzichtig met bouwbedrijven die sterk afhankelijk zijn van de Britse zonne-energiesector, die heel sterk dreigt terug te vallen na de beslissing van de regering om het teruglevertarief met meer dan 80% te verlagen. Het aantal insolventies in dit segment neemt sinds eind 2015 toe.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.