Landenrapport Zwitserland 2017

Landenrapport

 • Zwitserland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

Gezien de groeiprognose voor de export en de verwachting dat de particuliere consumptie licht zal aantrekken zou het geleidelijke herstel zich in 2017 moeten doorzetten.

Landenrapport Zwitserland WE 2017 - OverzichtLandenrapport Zwitserland WE 2017 - Voouitzichten

De insolventieomgeving

Bedrijfsfaillissementen stijgen naar verwachting verder in 2017

Door het moeilijkere economische klimaat is het Zwitserse insolventiepeil sinds 2015 elk jaar gestegen. Ondanks een hernieuwde bbp-groei zal deze trend zich in 2017 waarschijnlijk doorzetten. Het aantal faillissementen zal volgens de verwachtingen met 1% stijgen, wat betekent dat 4.700 bedrijven failliet zullen gaan en een te hoge schuldenlast zullen meetorsen.

Landenrapport Zwitserland WE 2017 - Insolventiepeil

Economische situatie

Landenrapport Zwitserland WE 2017 - BBP

Verwachte groei onder de 2% in 2017

Nadat de Zwitserse centrale bank in januari 2015 had beslist om een einde te maken aan het wisselkoersplafond, waardoor de Zwitserse frank een zeer sterke positie had ingenomen (vooral tegenover de euro) en de export grote nadelen ondervond, kende de Zwitserse economie in 2016 een bescheiden heropleving. Zwitserland is sterk afhankelijk van de export, die 70% van het bbp uitmaakt. In 2016 waren de productiekosten voor exportgerichte bedrijven sterk gestegen in vergelijking met hun exportprijzen, wat de winst drukte.

Landenrapport Zwitserland WE 2017 - Export

Het herstel in 2016 was het gevolg van de stabilisatie van de wisselkoers en de verhoogde vraag vanuit de eurozone, wat tot hogere export leidde. De centrale bank heeft de basisrente op -0,75% gehouden, wat in zekere zin heeft bijgedragen tot de lagere wisselkoers van de Zwitserse frank.

Gezien de groeiprognose voor de export en de verwachting dat de particuliere consumptie licht zal aantrekken zou het geleidelijke herstel zich in 2017 moeten doorzetten. De consumentenprijsinflatie zal waarschijnlijk onder de 1% blijven.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.