Landenrapport Zwitserland 2016

Landenrapport

 • Zwitserland
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

28 apr 2016

Door het moeilijkere economische klimaat steeg het Zwitserse insolventiepeil met 7% in 2015.

 

Overzicht Zwitserland WE 2016

Vooruitzichten prestaties Zwitserse sectoren

Vooruitzichten Zwitserland WE 2016

De insolventieomgeving

Het aantal bedrijfsfaillissementen blijft hoog in 2016

Door het moeilijkere economische klimaat steeg het Zwitserse insolventiepeil met 7% in 2015. Met 6.275 faillissementen waren er in 2015 nog ongeveer 2.000 faillissementen meer dan in 2008. Verwacht wordt dat het aantal bedrijfsfaillissementen in 2016 zal afvlakken.

 

Insolventiepeil Zwitserland WE 2016

 

Economische situatie

Groei blijft naar verwachting zwak in 2016

Reële groei Zwitserland WE 2016

Verwacht wordt dat het Zwitserse bbp net als in 2015 bescheiden zal blijven (omhoog met 1,2% in 2016), doordat de export getroffen blijft door de sterkere positie van de Zwitserse frank (vooral ten opzichte van de euro) en een zwakkere wereldwijde vraag. Voor exportgerichte bedrijven zijn de productiekosten sterk gestegen in vergelijking met hun exportprijzen, wat de winst drukt. Zwitserland is sterk afhankelijk van de export, die 70% van het bbp uitmaakt. Er wordt echter verwacht dat de export in de tweede helft van 2016 weer zal aantrekken, dankzij een lagere wisselkoers van de frank en een toegenomen vraag uit de eurozone. De basisrente van de Centrale Bank blijft met -0,75% negatief, wat tot op zekere hoogte heeft bijgedragen tot de lagere wisselkoers van de Zwitserse frank.
 

 

Industriële groei Zwitserland WE 2016

De groei in particuliere consumptie, investeringen en industriële productie blijft naar verwachting bescheiden, rond 1%, terwijl de consumentenprijzen negatief blijven.

 

 

 

 

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.