Landenrapport Zweden 2017

Landenrapport

 • Zweden
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

16 mei 2017

De Zweedse economie zal volgens de prognoses in 2017 met 2,2% groeien, nadat ze ook al een groei kende van 3,1% in 2016

Landenrapport Zweden WE 2017 - OverzichtLandenrapport Zweden WE 2017 - Voouitzichten

De insolventieomgeving

Insolventiepeil daalt sinds 2014

Sinds 2014 is het Zweedse insolventiepeil gedaald, waarbij in 2016 een daling van 5% werd genoteerd. In 2017 wordt echter een ommezwaai verwacht, met een bescheiden toename van waarschijnlijk 3%.

Landenrapport Zweden WE 2017 - Insolventiepeil

Economische situatie

Landenrapport Zweden WE 2017 - BBP

Groei vertraagt in 2017, maar blijft solide

De Zweedse economie zal volgens de prognoses in 2017 met 2,2% groeien, nadat ze ook al een groei kende van 3,1% in 2016. Verwacht wordt dat zowel de consumptie van huishoudens als investeringen gesteund door lage rentevoeten zullen blijven groeien, maar minder snel dan in 2016.

 

Landenrapport Zweden WE 2017 - Consumentenprijzen

Om de deflatie te bestrijden en de munt te verzwakken heeft de Zweedse centrale bank sinds juli 2014 herhaaldelijk de reporente verlaagd, die sinds februari 2016 -0,5% bedraagt. De inflatie nam in 2016 opnieuw toe en zal in 2017 naar verwachting met 1,8% stijgen. Het expansieve monetaire beleid heeft aangezet tot meer investeringen en hogere prijzen van activa.

Downloads

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.