Landenrapport Zuid Korea 2017

Landenrapport

 • Zuid-Korea
 • Landbouw,
 • Automotive/Transport,
 • Chemie/Farmacie,
 • Bouw,
 • Duurzame consumptiegoederen,
 • Electronica/ICT,
 • Financiële diensten,
 • Voeding,
 • Machines/Engineering,
 • Metaal,
 • Papier,
 • Diensten,
 • Staal,
 • Textiel

31 jan 2017

Zuid-Korea landenrapport 2017 - OverviewZuid-Korea landenrapport 2017 - Vooruitzichten

Politieke situatie

Staatshoofd: President Park Geun-hye (sinds februari 2013, momenteel geschorst na een stemming in het parlement tot afzetting)

Regeringsleider: Premier Hwang Kyo-ahn (sinds juni 2015)

Bevolking: 50,9 miljoen

Toegenomen politieke onrust door afzettingsprocedure van de president

In december 2016 stemde het Zuid-Koreaanse parlement over de afzetting van president Park Geun-hye wegens politieke beïnvloeding en plichtsverzuim. Een grondwettelijk hof moet nu beslissen of de afzetting gerechtvaardigd is. De kans bestaat dus dat Park, die momenteel geschorst is, nog aan de macht kan blijven. Premier Hwang Kyo-ahn is in de tussentijd waarnemend president. De relatie met Noord-Korea blijft erg gevoelig en is verslechterd sinds Pyongyang in januari 2016 een waterstofbom testte.

Economische situatie

Bescheiden groei door gedaalde export

Zuid-Korea landenrapport 2017 - BBP

Zuid-Korea’s jaarlijkse economische groei is sinds 2015 tot onder 3% gezakt, als gevolg van een gedaalde export (auto’s, elektronische componenten), die ongeveer 50% van het bbp van het land vertegenwoordigt. De belangrijkste reden daarvoor is een gedaalde vraag vanuit China (Zuid-Korea’s belangrijkste handelspartner), samen met een grotere internationale concurrentie van landen met lagere inkomens. Tegelijkertijd blijft de groei in de particuliere consumptie beperkt door schuldterugbetalingen van gezinnen: met een schuldenlast van ongeveer 160% van het besteedbaar inkomen dragen Koreaanse gezinnen gemiddeld een zware schuldenlast. Verwacht wordt dat in 2017 bedrijfsinvesteringen de drijvende kracht worden van de nog altijd gematigde bbp-groei.

Zuid-Korea landenrapport 2017 - RPC

De lage overheidsschuld (37% van het bbp in 2016), lage buitenlandse schuld (26% van het bbp in 2016) en aanhoudende overschotten op de lopende rekeningen bieden de Zuid-Koreaanse regering flexibiliteit in tijden van ongunstige economische omstandigheden en vormen een buffer tegen de volatiliteit van internationale investeringen.

Meer hervormingen nodig om de economie te diversifiëren

Zuid-Korea landenrapport 2017 - Industriele productie

Een mogelijke risicofactor is de hoge particuliere schuldenlast, die een probleem kan worden als de rentevoet sterk stijgt als gevolg van een verder verkrappend monetair beleid van de Amerikaanse Federal Reserve in 2017.

Het lijkt erop dat Zuid-Korea’s huidige economische model - op export gericht en gedomineerd door chaebols (de Zuid-Koreaanse vorm van bedrijfsconglomeraten) - niet langer in staat is om voor voldoende werkgelegenheid en groei van de koopkracht te zorgen. Er zijn meer hervormingen nodig om de economie te diversifiëren, van te exportgericht naar groei door diensten en binnenlandse consumptie. Noodzakelijke maatregelen zouden zijn: een verbetering van het bedrijfsklimaat door deregulering, een meer flexibele arbeidsmarkt en minder drempels voor toetreding tot de nog altijd onproductieve dienstensector. Toch lijkt het weinig waarschijnlijk dat er in de nabije toekomst grote hervormingen zullen worden doorgevoerd, gezien het onstabiele politieke klimaat door de afzettingsprocedure van president Park.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.