Landenrapport West-Europa Zwitserland 2019

Landenrapport

  • Zwitserland
  • Algemene economie

28 mei 2019

Door het moeilijkere economische klimaat is het Zwitserse insolventiepeil sinds 2015 elk jaar gestegen. In 2019 zal het aantal faillissementen naar verwachting stijgen met 5%, tot ongeveer 7.220 geval

Kerncijfers Zwitserland - landenrapport West-Europa 2019

Meer weten over de economische en politieke situatie in Zwitserland? Download hieronder het volledige landenrapport. 

Dynamicline
Voorblad Landenrapport West-Europa 2019

De sleutel tot succesvol internationaal ondernemen is accurate economische informatie over markten en sectoren, met een intelligente blik naar toekomstige trends.

In dit onderdeel van onze publicatiesectie geven de economische experts van Atradius u een essentiële analyse van de wereldeconomie - verleden, heden en toekomst.

Disclaimer

De informatie in dit document wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De toepasselijke voorwaarden zijn te vinden in de polis of de betreffende product- of dienstverleningsovereenkomst. Niets in dit document mag worden opgevat als strekkende tot enigerlei recht, verplichting, verantwoordelijkheid of advies aan de zijde van Atradius, en derhalve ook niet tot enigerlei verplichting tot het uitvoeren van due diligence op afnemers of ten behoeve van uzelf. Indien Atradius due diligence op een afnemer uitvoert, gebeurt dit ten behoeve van haar eigen acceptatiedoeleinden en niet ten behoeve van de verzekeringsnemer of enige andere persoon. Daarnaast zijn noch Atradius noch enige aan haar verbonden ondernemingen, deelnemingen of dochterondernemingen aansprakelijk voor welke directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade dan ook voortvloeiende uit het gebruik van de in dit document opgenomen informatie.